Код на клиент: CAB testov
Дата: 2019-11-29

CAB - PX

Тест за клинична оценка на поведението

(Форма за оценка от родител - пълна форма)

 


Идентификацията на клинични проблеми в поведението е първата стъпка в осигуряването на образователни и терапевтични интервенции за деца и юноши, които имат поведенчески и емоционални нарушения. Целта на САВ е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции, както и да послужи като допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми.


В неврологичен аспект, САВ дава информация за когнитивното функциониране на детето или юношата (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуален талант) и идентифицира сигналите, асоциирани със затруднения в ученето или екзекутивното функциониране. САВ е полезен и в мониторинга на прогреса на детето/юношата докато е в терапия и позволява лонгитюдна оценка на симптомите в течение на интервенцията. Той идентифицира и специфични поведения, свързани с образованието – умствено изоставане или интелектуална надареност. Списъкът с поведения, който САВ оценява може да послужи на специалиста за изготвяне на индивидуален план, въз основа на който да се планират интервенции и да се оценява техния ефект.

 

САВ-РХ може да се използва, когато има притеснения относно по-особените аспекти на психосоциална приспособеност (напр. сериозни поведенчески нарушения или значимо изоставане в развитието) или е необходимо детето да се насочи към специализирана клинична диагностика. САВ-РХ дава списък от критични поведения и скала за адаптивни поведения, които не са включени в другите две форми. Те разкриват индивидуални поведения, които невинаги могат да се наблюдават в ежедневието (напр. „Халюцинира“, „Нарушава вечерния си час“, „Чува гласове когато е сам/-а“ и др.) и които трябва да се обсъдят с родителите, за да се предприемат следващи стъпки. 


Използването на този доклад изисква отлично познание на Тест за клинична оценка на поведението (CAB), неговите скали, интерпретацията и приложенията му. Интерпретацията на резултатите от САВ трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти, преминали необходимото обучение по клинична психология, училищна психология, консултативна, поведенческа психология, психология на развитието, или друга близка област, както и съответен курс по психометрия или работа с психологически тестове.

 

Важно: Настоящият доклад е конфиденциален и предназначен само за квалифицирани специалисти, запознати с психометричните тестове като цяло и САВ по-конкретно. 

 

 

 

Общ индекс на поведението (CBI)

59.82
 • Данните от оценката на CAB testov са в типичния обхват на поведенческа и психосоциална адаптация и функциониране. Резултатите са в норма.

 

Клинични скали


Клиничните скали дават информация за пълния обхват на трудностите в адаптацията на клиента, започвайки от незабележими интраиндивидуални затруднения, до ясно изразени външни прояви на проблемно поведение или дори екстремни нива на затруднения в адаптацията, типични за психопатологията и социопатията.

 

 

По-долу графично са представени резултатите на CAB testov по отношение на трите основни клинични скали, които CAB оценява: Интернализирани поведения, Екстернализирани поведения и Критични поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Интернализирани поведения (INT)

36.26

Интернализираните поведения показват емоциите, които клиентът преживява вътрешно, без да ги демонстрира на околните. Включват чувството на самота, срамежливост, тревожност, липса на енергия или отчуждение от другите. 

 • Резултатът на CAB testov е в норма, но за по-точна интерпретация и идентифициране на възможен клиничен риск, моля анализирайте резултатите в клиничните клъстъри.

Екстернализирани поведения (EXT)

43.61

Екстернализираните поведения са “acting-out” поведения, чрез които клиентът реагира спрямо околните, а именно агресивно поведение, заяждане, неподчинение, проблемно поведение и тормоз към другите. 

 • Резултатът на CAB testov е в норма, което показва че според оценяващия, CAB testov не демонстрира проблемно поведение в интеракцията си с околните. 

Критични поведения (CRI)

63.64

Скалата "Критични поведения" оценява екстремни поведения или състояния, свързани с психотична и социопатна симптоматика като халюцинации и поведения, застрашаващи самия клиент, околните или обществото като цяло. 

 • Резултатът на CAB testov показва умерен клиничен риск. За по-точна интерпретация обърнете внимание на списъка Критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често" в края на доклада.

 

 

Адаптивни скали


Адаптивните скали позволяват оценка на аспектите на цялостната психосоциална адаптация на клиента и уменията му/й да се справя по един здравословен и успешен начин с предизвикателствата и социалния контекст, в който живее.

 

 

По-долу са показани резултатите на CAB testov по трите адаптивни скали на CAB: Социални умения, Компетентност и Адаптивни поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Социални умения (SOC)

29.83

Адаптивната скала Социални умения разкрива поведения, които показват успешна междуличностна адаптация или сигнализират за риск от неефективна психосоциална приспособеност, психопатология или социопатия.

 • Резултатът показва значителна слабост в психосоциалната адаптация на CAB testov. Обърнете внимание на скалите Интернализирани и Екстернализирани поведения за допълнителна информация.

Компетентност (COM)

40.54

Оценява позитивни поведения, свързани със стратегиите, които човек използва за да реализира целите си, да се справя с проблемите, както и други умения, свързани с усещането за лична ефикасност и компетентност.

 • CAB testov показва компетентност свързана с когнитивното и академичното функциониране, която е типична за повечето хора на тази възраст. 

Адаптивни поведения (ADB)

4.28

Оценява традиционни аспекти на психосоциалната адаптация като комуникативни умения, поддържане на лична хигиена, цялостна сигурност - аспекти, които са традиционна част от психообразователната оценка.

 • Резултатът показва много силно изразени проблеми по отношение на адаптивното поведение на CAB testov. Моля, прегледайте отделните айтеми и планирайте индивидуален план за работа с конкретни цели.

Клинични клъстъри

 

Тревожност (ANX)

41.95

Оценява поведения, свързани с чувството на тревожност (неувереност, нервност) или следствията от това чувство (напр. плаче често, цупи се и др.). 

 • Резултатът е в норма, което означава, че според оценяващия, CAB testov не демонстрира тревожност по-често от другите деца/юноши.

Депресия (DEP)

45.61

Този клъстър оценява честотата, с която се проявява усещането за депресивно настроение и симптоми като нарушения на съня и апетита, мисли за самонараняване, липса на енергия и др. 

 • Резултатът на CAB testov е в норма, което показва, че не се наблюдава депресивно поведение или свързаните с него симптоми. 

Гняв (ANG)

38.58

Въпреки, че гневът не е диагностично състояние, то е свързано с редица по форма и интензитет разстройства на поведението. 

 • Резултатът на CAB testov е в норма, което показва, че според оценяващия няма прояви на физически или вербален гняв или те са с честота, която е пренебрежима. 

Агресивност (AGG)

51.38

Агресията е клиничен симптом на редица поведенчески разстройства, който обхваща както умерени, така и остри форми на агресивни прояви. 

 • Резултатите показват, че CAB testov не проявява агресивно поведение, което застрашава околните или обществото като цяло. 

Тормоз (BUL)

51.77

Клиничният клъстър "Тормоз" оценява проявата на антисоциални поведения, целящи да навредят, застрашат, манипулират, заплашат или наранят околните, като причината за това е постигането на власт и контрол върху тях. 

 • Според оценяващия, CAB testov не демонстрира поведение, свързано с тормоз над другите.

Проблемно поведение (CP)

54.01

Поведенческите проблеми като клиничен клъстър обхващат от умерена до изострена степен на проява на антисоциално поведение, ​неспазване на правилата, действия нарушаващи закона и др. 

 • Резултатите са в норма, което означава, че CAB testov няма проблемно поведение.

Дефицит във вниманието/Хиперактивност (ADH)

44.45

Оценява честотата, с която CAB testov проявява липса на внимание, импулсивност и хиперактивност, които са основните клинични симптоми на ADHD.

 • Според оценяващия, резултатите са в норма и при CAB testov не се наблюдава риск от наличие на ADHD.
 

Поведения от аутистичния спектър (ASB)

57.85

Оценява честотата на поведения, свързани с аутизъм, синдром на Аспергер, социално отчуждение, говорни затруднения, себепогълнатост и изоставане в развитието. 

 • Резултатите показват, че CAB testov не демонстрира поведения от аутистичния спектър.

Обучителни затруднения (LD)

47.01

Индикатор за нарушения в един или повече от базисните психологически процеси, свързани с комуникацията (напр. визуално-моторни дефицити) или със саморегулацията, вниманието, концентрацията и др. 

 • Резултатите на CAB testov са в норма, което показва че няма риск от обучителни затруднения.

Умствено изоставане (MR)

67.28

Показва затруднения в когнитивното развитие, адаптацията, комуникацията и цялостното развитие, които са индикатор за възможно изоставане в развитието.

 • Според оценяващия, налице е умерен риск от изоставане в развитието на CAB testov.

Адаптивни клъстъри

 

Екзекутивни функции (EF)

47.26

Този адаптивен клъстър разкрива поведения, свързани със степента на планиране, семорегулация, когнитивни умения, постоянство, добра памет и други корелати на интелектуалното функциониране.

 • Не се наблюдават проблеми в екзекутивните функции на CAB testov, което показва, че развитието му в тази област е като на повечето хора на тази възраст.

Интелектуална надареност и талант (GAT)

37.00

Този адаптивен клъстър позволява идентифицирането на деца/юноши с интелектуална надареност и талант, които лесно учат нови неща и имат задълбочени интереси в различни области на науките.

 • Възможно е CAB testov да има известни проблеми в умения като следване на инструкции, планиране, самоконтрол и др. Въпреки, че са в умерена степен, тези затруднения трябва да се проучат допълнително.

Валидност на отговорите
 

Валидността на протокола може да бъде нарушена по различни причини, като умишлено изкривяване на резултатите или недостатъчна информираност на респондента за поведението на детето. Показател за това могат да са резултатите по клиничните клъстъри, при които твърде завишените или занижени оценки са голяма рядкост.

 

 

 

На графиката са показани стандартните точки по всеки от клиничните клъстъри. Пребройте тези, които имат над 70 или под 30 стандартни точки и ги сравнете с изискванията отдолу:

 

Клинични клъстъри над 70 точки

 

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

 

 

Клинични клъстъри под 30 точки

 

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 

Брой клъстъри с над 70 стандартни точки Класификация на профила   Брой клъстъри с под 30 стандартни точки Класификация на профила
0-1 Типичен профил   0-1 Типичен профил
2-5 Нетипичен профил   2-5 Нетипичен профил
6-10 Много нетипичен профил   6-10 Много нетипичен профил


 

 

Критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често":


 

Отстраняван/-а е от училище.

Казва, че ще се самонарани.

 

Важно:

Моля, обърнете внимание на айтемите по-горе, оценени като проявяващи се с висока честота. Дори резултатът по скала "Критични поведения" да е в норма, тези айтеми трябва да се интерпретират като клинично значими, особено в контекста на хронологичната възраст и етапа на развитие (напр. ако клиентът е на 6 години, а "Пуши цигари" често или много често).

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Никога 58. Никога 115. Никога
2. Никога 59. Понякога 116. Никога
3. Никога 60. Рядко 117. Никога
4. Никога 61. Никога 118. Рядко
5. Никога 62. Никога 119. Рядко
6. Никога 63. Никога 120. Никога
7. Никога 64. Никога 121. Никога
8. Никога 65. Никога 122. Понякога
9. Никога 66. Никога 123. Никога
10. Никога 67. Никога 124. Никога
11. Никога 68. Никога 125. Никога
12. Никога 69. Никога 126. Понякога
13. Никога 70. Никога 127. Понякога
14. Никога 71. Никога 128. Никога
15. Никога 72. Никога 129. Никога
16. Никога 73. Никога 130. Никога
17. Никога 74. Никога 131. Рядко
18. Рядко 75. Никога 132. Рядко
19. Никога 76. Никога 133. Никога
20. Никога 77. Понякога 134. Никога
21. Рядко 78. Понякога 135. Никога
22. Рядко 79. Понякога 136. Никога
23. Често 80. Никога 137. Рядко
24. Никога 81. Никога 138. Никога
25. Рядко 82. Никога 139. Рядко
26. Никога 83. Никога 140. Никога
27. Никога 84. Никога 141. Никога
28. Рядко 85. Никога 142. Никога
29. Понякога 86. Никога 143. Никога
30. Винаги или много често 87. Никога 144. Никога
31. Никога 88. Рядко 145. Никога
32. Никога 89. Никога 146. Никога
33. Никога 90. Рядко 147. Никога
34. Никога 91. Никога 148. Никога
35. Рядко 92. Никога 149. Никога
36. Рядко 93. Рядко 150. Никога
37. Понякога 94. Никога 151. Понякога
38. Рядко 95. Никога 152. Никога
39. Рядко 96. Понякога 153. Никога
40. Понякога 97. Рядко 154. Никога
41. Никога 98. Никога 155. Никога
42. Рядко 99. Рядко 156. Никога
43. Понякога 100. Никога 157. Никога
44. Никога 101. Никога 158. Никога
45. Понякога 102. Никога 159. Никога
46. Никога 103. Никога 160. Рядко
47. Рядко 104. Никога 161. Никога
48. Никога 105. Рядко 162. Често
49. Никога 106. Никога 163. Никога
50. Никога 107. Никога 164. Никога
51. Рядко 108. Никога 165. Никога
52. Никога 109. Никога 166. Никога
53. Никога 110. Никога 167. Никога
54. Никога 111. Никога 168. Никога
55. Никога 112. Никога 169. Никога
56. Никога 113. Никога 170. Никога
57. Никога 114. Никога    

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат