Код на клиент: Клиент 951
Дата: 2020-03-17

CAB - PX

Тест за клинична оценка на поведението

(Форма за оценка от родител - пълен вариант)

 


Идентификацията на клинични проблеми в поведението е първата стъпка в осигуряването на образователни и терапевтични интервенции за деца и юноши, които имат поведенчески и емоционални нарушения. Целта на САВ е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции, както и да послужи като допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми.


В неврологичен аспект, САВ дава информация за когнитивното функциониране на детето или юношата (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуален талант) и идентифицира сигналите, асоциирани със затруднения в ученето или екзекутивното функциониране. САВ е полезен и в мониторинга на прогреса на детето/юношата докато е в терапия и позволява лонгитюдна оценка на симптомите в течение на интервенцията. Той идентифицира и специфични поведения, свързани с образованието – умствено изоставане или интелектуална надареност. Списъкът с поведения, който оценява САВ може да послужи на специалиста за изготвяне на индивидуален план, въз основа на който да се планират интервенции и да се оценява техния ефект.

 

САВ-РХ може да се използва когато има притеснения относно по-особените аспекти на психосоциална приспособеност (напр. сериозни поведенчески нарушения или значимо изоставане в развитието) или е необходимо детето да се насочи към специализирана клинична диагностика. САВ-РХ дава списък от критични поведения и скала за адаптивни поведения, които не са включени в другите две форми. Те разкриват индивидуални поведения, които невинаги могат да се наблюдават в ежедневието (напр. „Халюцинира“, „Нарушава вечерния си час“, „Чува гласове когато е сам/-а“ и др.) и които трябва да се обсъдят с родителите, за да се предприемат следващи стъпки. 


Използването на този доклад изисква отлично познание на Тест за клинична оценка на поведението (CAB), неговите скали, интерпретацията и приложенията му. Интерпретацията на резултатите от САВ трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти, преминали необходимото обучение по клинична психология, училищна психология, консултативна, поведенческа психология, психология на развитието, или друга близка област, както и съответен курс по психометрия или работа с психологически тестове.

 

Важно: Настоящият доклад е конфиденциален и предназначен само за квалифицирани специалисти, запознати с психометричните тестове като цяло и САВ по-конкретно. 

 

 

 

Общ индекс на поведението (CBI)

75.78
 • Резултатите показват, че при Клиент 951 съществува значителен клиничен риск от цялостна психосоциална дезадаптация. 

 

Клинични скали


Клиничните скали дават информация за пълния обхват на трудностите в адаптацията на клиента, започвайки от незабележими интраиндивидуални затруднения, до ясно изразени външни прояви на проблемно поведение или дори екстремни нива на затруднения в адаптацията, типични за психопатологията и социопатията.

 

 

По-долу графично са представени резултатите на Клиент 951 по отношение на трите основни клинични скали, които CAB оценява: Интернализирани поведения, Екстернализирани поведения и Критични поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Интернализирани поведения (INT)

78.99

Интернализираните поведения показват емоциите, които клиентът преживява изцяло вътрешно. 

 • Резултатът на Клиент 951 е индикира значителен клиничен риск, което показва, че според оценяващия, Клиент 951 е тревожен, срамежлив, отчужден от околните и др. За по-задълбочена интерпретация обърнете внимание на резултатите по скалите от Клиничните клъстъри.

Екстернализирани поведения (EXT)

71.81

Екстернализираните поведения са “acting-out” поведения, чрез които клиентът реагира спрямо околните и средата, в която се намира.  

 • Резултатът на Клиент 951 показва значителен клиничен риск. Моля, обърнете вниманите на свързаните клъстъри (напр. Гняв, Агресия, Тормоз и др.).

Критични поведения (CRI)

57.66

Скалата "Критични поведения" оценява екстремни поведения или състояния, свързани с психотична и социопатна симптоматика като халюцинации и поведения, застрашаващи самия клиент, околните или обществото като цяло. 

 • Резултатът на Клиент 951 е в норма, но за по-точна интерпретация и идентифициране на възможен клиничен риск, обърнете внимание дали има критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често" в края на доклада.

 

 

Адаптивни скали


Адаптивните скали позволяват оценка на аспектите на цялостната психосоциална адаптация на клиента и уменията му/й да се справя по един здравословен и успешен начин с предизвикателствата и социалния контекст, в който живее.

 

 

По-долу са показани резултатите на Клиент 951 по трите адаптивни скали на CAB: Социални умения, Компетентност и Адаптивни поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Социални умения (SOC)

63.14

Разкрива поведения, които показват успешна междуличностна адаптация или сигнализират за риск от неефективна психосоциална приспособеност, психопатология или социопатия.

 • Клиент 951 проявява определени силни страни в социалните си интеракции, които могат да се подобрят още повече чрез съответната подкрепа. 

Компетентност (COM)

61.70

Оценява позитивни поведения, свързани със стратегиите, които човек използва за да реализира целите си, да се справя с проблемите, както и други умения, свързани с усещането за лична ефикасност и компетентност.

 • Резултатите показват, че според оценяващия Клиент 951 демонстрира компетентност, която донякъде надвишава тази на повечето хора. Добре е тези силни страни да се развият още повече. 

Адаптивни поведения (ADB)

83.67

Оценява традиционни аспекти на психосоциалната адаптация като комуникативни умения, поддържане на лична хигиена, цялостна сигурност - аспекти, които са традиционна част от психообразователната оценка.

 • Резултатът показва значително по-високо ниво на адаптивното поведение на Клиент 951, което е индикатор за повече от успешно справяне с ежедневните задачи и предизвикателства. 

Клинични клъстъри

 

Тревожност (ANX)

77.44

Оценява поведения, свързани с чувството на тревожност (неувереност, нервност) или следствията от това чувство (напр. плаче често, цупи се и др.). 

 • Резултатът показва, че Клиент 951 има завишен клиничен риск от наличие на тревожност.

Депресия (DEP)

78.05

Този клъстър оценява честотата, с която се проявява усещането за депресивно настроение и симптоми като нарушения на съня и апетита, мисли за самонараняване, липса на енергия и др. 

 • Резултатът на Клиент 951 показва висок клиничен риск от проява на депресивно поведение. 

Гняв (ANG)

72.41

Въпреки, че гневът не е диагностично състояние, то е свързано с редица по форма и интензитет разстройства на поведението. 

 • Резултатът на Клиент 951 показва, че според оценяващия има значителен клиничен риск от физически или вербален гняв. 

Агресивност (AGG)

74.92

Агресията е клиничен симптом на редица поведенчески разстройства, който обхваща както умерени, така и остри форми на агресивни прояви. 

 • Резултатите показват значителен риск от проява на агресивно поведение. Обърнете внимание на клъстърите Гняв, Тормоз и Проблемно поведение.

Тормоз (BUL)

70.51

Клиничният клъстър "Тормоз" оценява проявата на антисоциални поведения, целящи да навредят, застрашат, манипулират, заплашат или наранят околните, като причината за това е постигането на власт и контрол върху тях. 

 • Съществува значителен клиничен риск от поведение, свързано с тормоз над другите.

Проблемно поведение (CP)

75.93

Поведенческите проблеми като клиничен клъстър обхващат от умерена до изострена степен на проява на антисоциално поведение, ​неспазване на правилата, действия нарушаващи закона и др. 

 • Данните от оценяващия сигнализират за значителен риск от проява на проблемно поведение при Клиент 951.

Дефицит във вниманието/Хиперактивност (ADH)

67.48

Оценява честотата, с която Клиент 951 проявява липса на внимание, импулсивност и хиперактивност, които са основните клинични симптоми на ADHD.

 • Според данните от оценяващия, съществува умерен риск от ADHD при Клиент 951. 

Поведения от аутистичния спектър (ASB)

77.24

Оценява честотата на поведения, свързани с аутизъм, синдром на Аспергер, социално отчуждение, говорни затруднения, себепогълнатост и изоставане в развитието. 

 • Данните от оценяващия са индикатор за значителен риск от проява на поведения от аутистичния спектър.

Обучителни затруднения (LD)

72.29

Индикатор за нарушения в един или повече от базисните психологически процеси, свързани с комуникацията (напр. визуално-моторни дефицити) или със саморегулацията, вниманието, концентрацията и др. 

 • Резултатите на Клиент 951 показват значителен клиничен риск. Обърнете внимание на клъстърите Екзекутивни функции и Интелектуална надареност и талант.

Умствено изоставане (MR)

66.16

Показва затруднения в когнитивното развитие, адаптацията, комуникацията и цялостното развитие, които са индикатор за възможно изоставане в развитието.

 • Според оценяващия, налице е умерен риск от изоставане в развитието на Клиент 951.

Адаптивни клъстъри

 

Екзекутивни функции (EF)

58.64

Този адаптивен клъстър разкрива поведения, свързани със степента на планиране, семорегулация, когнитивни умения, постоянство, добра памет и други корелати на интелектуалното функциониране.

 • Не се наблюдават проблеми в екзекутивните функции на Клиент 951, което показва, че развитието му в тази област е като на повечето хора на тази възраст.

Интелектуална надареност и талант (GAT)

30.24

Този адаптивен клъстър позволява идентифицирането на деца/юноши с интелектуална надареност и талант, които лесно учат нови неща и имат задълбочени интереси в различни области на науките.

 • Възможно е Клиент 951 да има известни проблеми в умения като следване на инструкции, планиране, самоконтрол и др. Въпреки, че са в умерена степен, тези затруднения трябва да се проучат допълнително.

Валидност на отговорите
 

Валидността на протокола може да бъде нарушена по различни причини, като умишлено изкривяване на резултатите или недостатъчна информираност на респондента за поведението на детето. Показател за това могат да са резултатите по клиничните клъстъри, при които твърде завишените или занижени оценки са голяма рядкост.

 

 

 

На графиката са показани стандартните точки по всеки от клиничните клъстъри. Пребройте тези, които имат над 70 или под 30 стандартни точки и ги сравнете с изискванията отдолу:

 

Клинични клъстъри над 70 точки

 

ANX

DEP

ANG

AGG

BUL

CP

____

валиден

ASB

LD

____

 

 

Клинични клъстъри под 30 точки

 

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 

Брой клъстъри с над 70 стандартни точки Класификация на профила   Брой клъстъри с под 30 стандартни точки Класификация на профила
0-1 Типичен профил   0-1 Типичен профил
2-5 Нетипичен профил   2-5 Нетипичен профил
6-10 Много нетипичен профил   6-10 Много нетипичен профил


 

 

Критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често":


 

 

Важно:

Моля, обърнете внимание на айтемите по-горе, оценени като проявяващи се с висока честота. Дори резултатът по скала "Критични поведения" да е в норма, тези айтеми трябва да се интерпретират като клинично значими, особено в контекста на хронологичната възраст и етапа на развитие (напр. ако клиентът е на 6 години, а "Пуши цигари" често или много често).

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Никога 58. Понякога 115. Понякога
2. Никога 59. Рядко 116. Често
3. Рядко 60. Понякога 117. Винаги или много често
4. Никога 61. Никога 118. Понякога
5. Понякога 62. Рядко 119. Понякога
6. Често 63. Често 120. Винаги или много често
7. Рядко 64. Никога 121. Често
8. Понякога 65. Често 122. Никога
9. Често 66. Често 123. Винаги или много често
10. Рядко 67. Понякога 124. Понякога
11. Никога 68. Винаги или много често 125. Винаги или много често
12. Рядко 69. Понякога 126. Винаги или много често
13. Понякога 70. Никога 127. Винаги или много често
14. Често 71. Никога 128. Понякога
15. Никога 72. Никога 129. Понякога
16. Рядко 73. Често 130. Понякога
17. Никога 74. Рядко 131. Често
18. Често 75. Понякога 132. Понякога
19. Понякога 76. Понякога 133. Никога
20. Никога 77. Понякога 134. Често
21. Понякога 78. Понякога 135. Рядко
22. Никога 79. Понякога 136. Рядко
23. Никога 80. Понякога 137. Понякога
24. Често 81. Никога 138. Винаги или много често
25. Често 82. Никога 139. Понякога
26. Понякога 83. Винаги или много често 140. Често
27. Никога 84. Често 141. Понякога
28. Понякога 85. Винаги или много често 142. Винаги или много често
29. Рядко 86. Често 143. Често
30. Понякога 87. Често 144. Понякога
31. Често 88. Често 145. Често
32. Никога 89. Често 146. Често
33. Понякога 90. Често 147. Понякога
34. Понякога 91. Никога 148. Никога
35. Рядко 92. Често 149. Понякога
36. Никога 93. Често 150. Понякога
37. Често 94. Рядко 151. Понякога
38. Никога 95. Никога 152. Често
39. Рядко 96. Винаги или много често 153. Често
40. Понякога 97. Понякога 154. Винаги или много често
41. Рядко 98. Винаги или много често 155. Винаги или много често
42. Понякога 99. Рядко 156. Понякога
43. Никога 100. Понякога 157. Никога
44. Рядко 101. Понякога 158. Често
45. Често 102. Рядко 159. Понякога
46. Често 103. Понякога 160. Винаги или много често
47. Понякога 104. Често 161. Понякога
48. Рядко 105. Понякога 162. Никога
49. Понякога 106. Понякога 163. Често
50. Никога 107. Винаги или много често 164. Понякога
51. Никога 108. Понякога 165. Често
52. Понякога 109. Понякога 166. Рядко
53. Никога 110. Винаги или много често 167. Понякога
54. Често 111. Рядко 168. Никога
55. Никога 112. Често 169. Често
56. Винаги или много често 113. Винаги или много често 170. Често
57. Рядко 114. Винаги или много често    

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат