Код на клиент: PSI_test
Дата: 2010-02-18

Индекс на родителския стрес - Кратка форма 

(PSI-4 SF)

 

Кратката форма на PSI-4 позволява бърза оценка на родителския стрес в системата "родител-дете" с цел насочване на семействата, които са в най-голям риск, към допълнителна диагностика и психологична помощ. Кратката форма обхваща три скали, които най-точно отразяват източниците на стрес във взаимоотношенията "родител-дете", а именно начинът, по който родителят възприема себе си в родителската роля, характеристиките на детето и интеракцията между родителя и детето. Тестът се използва при родители на деца на възраст между 1 месец и 12 години. 

 

 


ВАЖНО: Този доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с него. Моля, преди да пристъпите към интерпретация, проверете резултатите по скала "Защитно отговаряне".


 

 

Информация за клиента: 


Код на клиента: PSI_test

Връзка с детето: Майка 

Семейно положение: Семеен/семейна

 

Валидност (Защитно отговарянe) (21)


Оценява степента, в която родителят омаловажава индикаторите за проблеми или стрес във взаимоотношенията с детето или се опитва да се представи в по-добра светлина. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-компетентен се чувства родителят в ролята си.


Интерпретация на резултатите на PSI_test:

Родителят е компетентен по отношение на ролята си и реално се справя отлично с отговорностите и във взаимоотношенията си с детето, включително добре балансира и отношенията си партньора. Възможно е професионалната му област да е свързана с образование и грижа за деца или да разполага с достатъчно финансови ресурси, чрез които да улеснява ангажиментите си, свързани с родителстването. Този тип родители имат добра психическа адаптация и самооценка, които проектират и във взаимоотношенията си с детето и партньора си.

Препоръки: 

  • В редки случаи е възможно да има индикатори на стрес в системата "родител-дете", дори при липса на защитно отговаряне от страна на родителя. За да верифицирате това, моля, обърнете внимание на резултатите в домейните и субскалите на теста.

 

 

Общ индекс на родителския стрес (61.58)


Резултатите по общия индекс за стрес са индикация за цялостното ниво на стрес, които клиентът преживява като родител. Моля, имайте предвид, че скалата не дава информация за стрес, свързан с други житейски роли или стресогенни събития.  


Интерпретация на резултатите на PSI_test:

Резултатът е в норма. Данните показват, че родителят не преживява стрес, свързан с отглеждането на детето. Все пак имайте предвид, че дори при резултати в норма по общия индекс за родителски стрес, е възможно да има завишени резултати в домейните. В този случай е необходимо да се изясни причината за това. В допълнение, ако резултатът по скалата "Валидност (Защитно отговаряне)" е висок, възможно е родителят да е занижил резултатите по трите домейна. И в заключение, при родители с деца, които имат физическо увреждане, резултатът по "Проблемно дете" може да е висок, но ако Общият индекс на родителски стрес е в норма, не е необходима референция към специалист.

Забележка: Клиничните данни показват, че ако резултатът по Общия индекс е под 34 стандартни точки, има вероятност от т.нар. "Фалшиви негативи". Информация за тях можете да откриете в ръководството.

 

 

Резултати по скали


 

 
 

Скала "Стрес от родителската роля" (45.4)


Оценява нивото на стрес, което клиентът преживява като функция на ролята си на родители и/или други личностни фактори, произтичащи от родителстването. 


Интерпретация на резултатите на PSI_test:

Резултатът е в норма. Родителят не преживява стрес, свързан с отглеждането на детето или със задълженията и отговорностите, които произтичат от родителската роля. Моля, верифицирайте с резултатите по скалите "Проблемно дете" и "Дисфункционални взаимоотношения с детето" - ако те са завишени, възможно е източникът на стрес да не е свързан с индивидуалното преживяване за родителската роля, а по-скоро с характеристиките на детето и динамиката във връзката "родител-дете". В този случай съществува риск от неглижиране, който трябва да бъде допълнително изследван.

Графика  "Резултати по скали".

 

 
 

Скала "Дисфункционални взаимоотношения с детето" (66.39)


Оценява степента, в която родителят чувства, че детето не отговаря на очакванията му/й, интеракцията с него не е емоционално възнаграждаваща, и детето като цяло е негативен компонент от живота му/й. 


Интерпретация на резултатите на PSI_test:

Резултатът е висок. Възможно е родителят да се чувства отхвърлен или изолиран от детето или родителската роля да не е възнаграждаваща за него. Това се превръща в източник на стрес. Високите резултати показват риск от неуспешно изграждане или поддържане на удовлетворяваща връзка с детето, което е свързано с риск от неглижиране. Причините за това могат да се търсят, както в особеностите на детето (вж. резултатите по скала "Проблемно дете"), така и в начина, по който родителят преживява себе си в родителската роля (вж. скала "Стрес от родителската роля").

Препоръки:

  • Проведете интервю с родителя, за да идентифицирате възможните източници на дисфункционалност във взаимоотношенията на системата "родител-дете".
  • Планирайте следващи стъпки за терапия или друга психологична подкрепа. При нужда насочете родителя към допълнителна диагностика.

Графика  "Резултати по скали".

 

 

Скала "Проблемно дете" (72.34)


Оценява характеристи на детето, свързани с темперамента, саморегулацията и/или заучени модели на поведение, които улесняват или затрудняват грижите на родителя за него.


Интерпретация на резултатите на PSI_test:

Клинично висок резултат. Родителят изпитва сериозни трудности в справянето с темперамента на детето и/или неговото предизвикателно, опозиционно или твърде изискващо поведение, което е източник на клинично високи нива на стрес. Ако детето е на възраст под 18 месеца, възможно тези проблеми да са свързани с личностни (темперамент) или физиологични (колики, алергии и др.) проблеми със саморегулацията на детето. При деца над 2 години, проблемите най-често са поведенчески и свързани с успешното поставяне на граници от страна на родителя.

Препоръки:

Графика  "Резултати по скали".

 

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Не мога да преценя 2. Не мога да преценя 3. Не мога да преценя
4. Не мога да преценя 5. Не мога да преценя 6. Не мога да преценя
7. Не мога да преценя 8. Не мога да преценя 9. Не мога да преценя
10. Не мога да преценя 11. Не мога да преценя 12. Не мога да преценя
13. Не мога да преценя 14. Напълно вярно 15. Напълно вярно
16. Напълно вярно 17. Напълно вярно 18. Напълно вярно
19. Напълно вярно 20. Напълно вярно 21. Напълно вярно
22. много добър родител. 23. Напълно вярно 24. Напълно вярно
25. Напълно вярно 26. Напълно вярно 27. Напълно вярно
28. Напълно вярно 29. Напълно вярно 30. Напълно вярно
31. Напълно вярно 32. много по-трудно, отколкото очаквах. 33. 1-3
34. Напълно вярно 35. Напълно вярно 36. Напълно вярно

 

 

Други инструменти за оценка: Въпросник за клинична оценка на поведението - САВ

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат