Код на клиент: Sample
Дата: 2013-05-13

 

PAI Plus е обективен тест за оценка на психопатологични синдроми при възрастни, който дава информация, полезна за формулирането на клинична диагноза, планиране на терапия и скрининг за психопатологични отклонения. За да се улесни интерпретацията и да се обхване целия диапазон от комплексни клинични конструкти, 10 от скалите на инструмента съдържат субскали, които са концептуално извлечени от основните.

 


ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента/пациента или други лица, които не притежават необходимата професионална квалификация за работа с него.


 

Резултати на Sample 

 


Бързи връзки:

 Валидностни скали  

 Клинични скали 

 Терапевтичен риск  

 Междуличностни скали  


 

Информация за клиента:


Код на клиента: Sample

Семейно положение: Неженен/Неомъжена

Образование:  Средно (до 12 клас)"

Възраст: 18-29 год.

 

 

Валидностни скали

 

Неконсистентност (ICN) - 31.96

Индикатор за това дали клиентът отговаря консистентно по време на попълването на въпросника. Базира се върху двойки айтеми, които имат висока корелация (положителна или отрицателна) помежду си. 


 
 
Честота (INF) - 38.46

Показва дали клиентът е отговарял случайно, с невнимание или атипично по време на попълването на теста. Базира се върху айтеми, които нямат клиничен смисъл, т.е. всички лица обикновено отговарят на тях по сходен начин, независимо от клиничния си статус.  


 
 
Негативно впечатление (NIM) - 42.6

Показва преувеличаване или симулиране на симптомите от страна на клиента. Служи за насочване вниманието на специалиста към възможността профилът на клиента да е по-негативен в сравнение с реалното му състояние.


 
 
 
Позитивно впечатление (PIM) - 69.49

Показва по-благоприятното представяне от страна на клиента или склонност да не признава или да отрича своите недостатъци.


 

 

Допълнителни индикатори за валидност

 

Индекс на симулиране (MAL) 43.33
Дискриминантна функция на Роджърс (RDF) 37.84

Индекс на защитно отговаряне (DEF)

68.55
Дискриминативна функция на Кашъл (CDF) 54.57
Прогнозна оценка за ALC (ALC Est)* 35.07
Прогнозна оценка за DRG (DRG Est)* 35.08
Индекс за суициден риск (SPI) 40.4
Индекс за риск от насилие (VPI) 47.21
Индекс на терапевтичния процес (TPI) 49.01
Обратно случайно отговаряне ALC - разлика в Т-точки** 10.66
Обратно случайно отговаряне SUI - разлика в Т-точки** 1.05

*Ако стойностите са по-високи от съответните резултати по ALC и DRG с повече от 10 Т-точки, е възможно клиентът да отрича проблеми с алкохол и/или медикаменти.

**Ако стойността е по-голяма от 5, е налице обратно случайно отговаряне.

 

 

Графика на скалите в PAI Plus


 

 

Към  Бързи връзки 

 

Клинични скали


 

 
 
Соматични оплаквания (SOM) - 40.05

Индикира притеснения, свързани със здравето или соматични оплаквания, които обикновено се съотнасят към соматизация или конверзионни разстройства. 


 

 
 
Тревожност (ANX) - 34.17

Фокусира се върху феноменологията и наблюдаемите прояви на тревожността, с акцент върху оценката ѝ сред няколко различни модалности на отговор (Вж. субскалите на скалата).


 

 
 
Тревожни разстройства (ARD) - 37.57

Разкрива симптоми и поведения, свързани със специфични тревожни разстройства, най-вече фобии, посттравматичен стрес и обсесивно-компулсивно разстройство. 


 

 
 
Депресия (DEP) - 36.06

Оценява симптомите и феноменологията на депресивните състояния както на съдържателно, така и на количествено ниво, като тежест на симптомите.


 

 
 
Мания (MAN) - 51.25

Разкрива афективните, когнитивните и поведенческите симптоми на мания и хипомания. Оценява широк диапазон на синдромите, вкл. повишено настроение, експанзивност и грандиозност, повишени нива на активност, избухливост и нетърпеливост.  


Забележка: Моля, обърнете внимание, че критичните точки при тази скала са различни от останалите клинични скали, а именно - 55, 65 и 75 Т-точки. Причината за това е, че и при клинична и при нормативна извадка средните стойности на скалата са много близки и като цяло по-ниски в сравнение с другите клинични скали. 

 

 
 
Параноя (PAR) - 29.02

Дава информация за наличието на симптоми, присъщи за параноидни разстройства, както и на устойчиви във времето характеристики, свързани с параноидна личност.


 

 
 
Шизофрения (SCZ) - 32.32

Разкрива наличието на симптоматика, свързана с широк спектър на шизофренните разстройства, които са едни от най-хетерогенните нарушения сред всички клинични групи.


 

 
 
Гранични черти (BOR) - 29.91

Скалата е фокусирана върху особености, характерни за гранично функциониране на личността, включително нестабилни междуличностни отношения, импулсивност, афективна лабилност и нестабилност и проблеми с контрола на гнева.  


 

 

 

 
Антисоциални черти (ANT) - 35.43

Разкрива историята на минали противозаконни действия и проблеми с властта, както и характеристики като егоцентризъм, липса на емпатия и лоялност и търсене на силни усещания. 


 

 
 
Проблеми с алкохола (ALC) - 46.19

Индикира проблемни последствия, свързани с употребата на алкохол и други характеристики на алкохолна зависимост.  


 

 
 
Проблеми с медикаменти (DRG) - 40.94

Оценява проблеми в резултат на злоупотребата с медикаменти (предписани или незаконно придобити) и психоактивни вещества, както и характеристиките, присъщи на зависимостта към тях. 


 

 

Към  Бързи връзки 

 

 

 

Скали за терапевтичен риск


 

 
 
Агресия (AGG) - 35.47

Оценява характеристики и нагласи, свързани с гняв, агресия, враждебност и налагане на собствената позиция.  


 

 
 
Суицидна идеация (SUI) - 43.46

Разкрива суицидната идеация в клиента както свързана с чувство на безнадеждност, така и с конкретни мисли и планове за извършване на суицидно действие. 


 

 
 
Стрес (STR) - 35.67

Оценява влиянието на стресогенни преживявания върху основните сфери от живота на клиента.  


 

 
 
Липса на подкрепа (NON) - 33.93

Разкрива усещания в клиента за липсата на социална подкрепа както по отношение на наличието на такава чрез социалните взаимоотношения, така и по отношение на нейното качество. 


 

 
 
Отхвърляне на терапията (RXR) - 63.38

Сигнализира за липса на интерес и мотивация за провеждане на терапия с цел постигане на личностна промяна в психологичен и емоционален аспект. 


Забележка: Ниските резултати са сигнал за силна мотивация по отношение на терапия и помощ, а високите - за ниска. Моля, обърнете внимание, че граничните стойности са, както следва: под 20 точки - "зов за помощ", 40-49 точки - търси личностна промяна, 50-59 - като цяло е доволен от състоянието и не смята, че има нужда от помощ, над 60 точки - отрича да има проблеми.

 

 

Към  Бързи връзки 

 

 

Междуличностни скали


 

 
 
Доминантност (DOM) - 64.62

Оценява степента, в която клиентът е контролиращ, подчиняващ се или независим в личните си взаимоотношения. Скалата е биполярна - високите стойности описват доминиращ, а ниските - подчиняващ се стил на взаимодействие. 


Забележка: Граничните стойности на тази скала са, както следва: под 35 точки - клиентът е неуверен в социалните интеракци, 35-44 - по-скоро неумение да отстоява интересите си, 45-59 - умение да се адаптира добре в ситуациите, 60-69 - силна асертивност и самоувереност, 70 - остра потребност от контрол и доминиране над околните. 

 

 
Добросърдечност (WRM) - 74.1

Оценява степента, в която клиентът се стреми да поддържа лични взаимоотношения, основани на подкрепа и емпатия. Скалата е биполярна - високите резултати показват открито и топло общуване, а ниските - студенина и отхвърляне в отношенията с околните.


Забележка: Граничните стойности на скалата са както следва: под 35 точки - клиентът не се ангажира в социалните интеракции, 35-44 - донякъде е дистанциран/-а във взаимоотношенията си, 45-59 - умерено отворен/-а в общуването, над 60 - добросърдечен и приятелски настроен човек, над 70 - силна потребност от приемане от страна на околните, която доминира в общуването с тях.

 

 

 

Графика на субскалите в PAI Plus


 

 

Към  Бързи връзки 

 

 

Профил на Sample по субскалите


 

 

Соматични оплаквания (SOM) - 40.05

Съдържа следните субскали:

 • Конверзионни разстройства (SOM-C) - oценява физиологични симптоми, типични за конверзионните разстройства, например, необичайни сензомоторни проблеми като разстройства в перцепцията (като нарушения в слуха и зрението или изтръпвания), както и моторни проблеми като парализа. Умерено завишените резултати по тази субскала  обикновено се регистрират при неврологични нарушения на централната нервна система – например, сензомоторни проблеми като множествена склероза, мозъчен инсулт или невропсихологични нарушения, свързани с хроничен алкохолизъм.

 

 • Соматизация (SOM-S) - оценява ежедневни физически оплаквания като главоболие, проблеми с гърба и стомаха и други. Тези оплаквания са по-скоро дифузни и не са локализирани в една органна система. Високите резултати са свързани с цялостна летаргия и общо неразположение и се изразяват под формата на непрекъснато оплакване и обща неудовлетвореност.

 

 • Притеснения относно здравето (SOM-H) - оценява силна ангажираност със здравето и физическото функциониране. Индикира за степента на фокус върху здравето, а не толкова върху тежестта на здравословните проблеми. Високите резултати показват, че влошеното здравословно състояние може да е основен компонент в Аз-образа и склонност на клиента да изживява себе си в ролята на пациент.

 
 
Тревожност (ANX) - 34.17

Съдържа следните субскали:

 • Тревожност - когнитивни симптоми (ANX-C) - оценява очакването за вреда, постоянна тревога и когнитивни вярвания, фокусирани върху въображаема постоянна бдителност по отношение на потенциални заплахи. Високите резултати показват притеснения за настоящи (често извън контрола на клиента) проблеми, които възпрепятстват качеството на концентрация и внимание в ежедневието.

 • Тревожност - афективни симптоми (ANX-A) - оценява чувството на напрежение, нервност и опасения, които са по-скоро дифузни и несвързани с конкретни обекти и събития. Този тип тревожност е сравнително устойчива и сходна на личностните черти, които се свързват с нисък праг на преживяване на събитията като опасни и заплашителни. 

 • Тревожност - соматични симптоми (ANX-P) - оценява соматичното представяне на тревожността, чрез вегетативната нервна система, изразено като ускорено сърцебиене, потене, ускорено дишане и замайване. Високите резултати сигнализират за репресивен стил на справяне със стреса и често са съпровождани и с други соматични оплаквания.

 

 

 
Тревожни разстройства (ARD) - 37.57

Съдържа следните субскали:

 • Обсесивно-компулсивно (ARD-O) - оценява както симптоматиката (напр., страх от замърсяване и ритуали), така и личностния елемент на разстройството (напр., перфекционизъм). Лицата с високи резултати често контролират тревожността си чрез подреденост и предвидимост. Но тези поведения и защити са по-необичайни в клинични извадки, отколкото типичната проява на тревожност.

 

 • Фобии (ARD-P) - оценява няколко типични страхове - от височини, затворени пространства, публичен транспорт и социални контакти. Колкото по-високи са резултатите, толкова по-вероятно е клиентът да използва избягващо поведение за справяне с фобията. Много високите резултати понякога индикират мулти-фобийно нарушение или первазивна фобия (напр., агорафобия).

 

 • Посттравматичен стрес (ARD-T) - оценява реакцията спрямо травматични стресори (напр., кошмари),  внезапна тревожност и усещаненето за необратима личностна промяна в следствие на травматичното събитие. Субскалата не е фокусирана върху природата на конкретното травматично събитие - това трябва да се идентифицира в последващо интервю.

 

 
 
Депресия (DEP) - 36.06

Съдържа следните субскали:

 • Депресия - когнитивни симптоми (DEP-C) - оценява степента на чувството за безпомощност, некомпетентност и неадекватност по отношение на изискванията на средата. Високите резултати са свързани с усещането за провал в най-важните сфери от живота и склонността на клиента да приписва неуспехите и негативните събития изцяло на собствената си некомпетентност и неадекватност, а позитивните – на външни фактори (например, на късмета или на помощта от други хора).

 • Депресия - афективни симптоми (DEP-A) - оценява степента на усещане за тъга, нещастие и изживян дистрес. Високите резултати индикират загуба на интерес към ежедневните дейности и липса на удоволствие от живота и от нещата, които в миналото са носили радост. Тази скала е една от най-директните скали за оценка на удовлетвореността от живота в PAI. Умерено завишените резултати са маркер за добра прогноза, тъй като индикират неудовлетвореност от настоящата ситуация и могат да служат като мотиватор за промяна.

 • Депресия - соматични симптоми (DEP-P) - оценява вегетативните депресивни сигнали (проблеми със съня и апетита, липса на енергия и други). Колкото по-високи са резултатите, толкова по-изявени са поведенческите и вегетативните симптоми, а именно проблеми със съня, намалена енергия и слаб сексуален интерес, загуба на апетит и/или загуба на тегло. Възможно е и да се наблюдава цялостно забавяне в движенията на клиента. 

 

 
 
Мания (MAN) - 51.25

Съдържа следните субскали:

 • Физическа активност (MAN-A) - оценява нивото на активност както на мисловно, така и на поведенческо ниво. Колкото по-високи са резултатите, толково по-дезорганизирана е активността, тъй като увеличаването на моторната активност, води до намаляване на качеството ѝ - клиентът се включва в много дейности, но е неефективен в управлението на поведението и спазването на отговорностите.  

 • Грандомания (MAN-G) - разкрива самооценката на клиента относно неговите таланти и способности. Умерените стойности говорят за оптимизъм и самоувереност. Високите, за сметка на това, показват, че лицето не разпознава своите личностни ограничения и не вижда ясно способностите си. Обикновено околните гледат на такъв човек като на нарцистичен и егоцентричен. 

 • Раздразнителност (MAN-I) - сигнализира за внезапна избухливост и нисък фрустрационен толеранс. Умерените резултати разкриват лице, което е нетърпеливо и лесно се поддава на фрустрация. При високи резултати избухливостта на клиента вероятно замъглява преценката му. Възможни са неочаквани изблици спрямо хора, които може да приеме като причина за своята фрустрация.

 

 
 
Параноя (PAR) - 29.02

Съдържа следните субскали:

 • Свръхбдителност (PAR-H) - оценява склонността към свръхвнимателност и недоверчивост към непознати лица. Високите резултати подсказват, че лицето е прекалено бдително и внимава в интеракциите си с околните, постоянно търсейки сигнали, че някой ще го измами или ще му навреди. Това е тенденция, която е по-скоро на личностно ниво, отколкото индикатор за система от налудности (т.нар. delusional system).

 • Преследване (PAR-P) - разкрива убеждението за злонамереност и/или чувството за преднамерено възпрепятстване в нещо от страна на другите към лицето – включва от умерено чувство за ревност до убеждения за конспирации и интриги. Високите резултати сигнализират за лице, което лесно приема другите за враждебно настроени с идеи за обединяване с цел да му навредят. Социалните взаимоотношения в такива случаи могат да бъдат много обтегнати, въпреки усилията на околните да бъдат подкрепящи.  

 • Злопаметност (PAR-R) - сигнализира за враждебност и постоянна готовност за иницииране на спор. Лицата с високи резултати вярват, че са били третирани несправедливо в миналото и обикновено никога не забравят и не прощават на хората, които са го направили. Често са злопаметни и отмъстителни. Средните резултати по тази субскала описват лице, склонно да проявява обидчивост и чувствителност, като дълго време пази негативните емоции спрямо хората, които са засегнали.​ 

 

 
 
Шизофрения (SCZ) - 32.32

Съдържа следните субскали:

 • Психотични преживявания (SCZ-P) - оценява различни симптоми на шизофрения, които варират по своята тежест от необичайни възприятия и магическо мислене до психотични симптоми, типични за разстройството. Фокусът е върху черти, които са тясно свързани с шизофренията така, че да не се припокриват с други синдроми (напр., нихилистични делюзии). Колкото по-близо са резултатите до 70 Т-точки, толкова по-ексцентричен и странен изглежда клиентът в очите на другите. 

 • Социална изолация (SCZ-S) - фокусира се върху черти, свързани с липса на социален интерес и афективен отклик. Умерените завишения разкриват тих, сдържан човек, който не се интересува от живота на другите. Високи резултати сигнализират за лице, което не желае и не харесва близките взаимоотношения и използва социалната изолация като инструмент за намаляване на дискомфорта, който междуличностните отношения му причиняват. 

 • Разстройства на мисленето (SCZ-T) - оценява широк диапазон по отношение на яснотата и липсата на объркване в мисловния процес. Клиенти с умерено завишени резултати обикновено имат проблеми в концентрацията и вземането на решение и често се срещат сред лица с депресия и тревожност, мозъчно нараняване, злоупотреба с алкохол и медикаменти и др. Високите резултати сигнализират за объркване и когнитивна неефективност, свободни асоциации и трудност в комуникацията. 

 

 
 
Гранични черти (BOR) - 29.91

Съдържа следните субскали:

 • Емоционална нестабилност (BOR-A) - оценява склонността за внзапното преминаване в няколко негативни афекта (напр., от тревожност до гняв, депресия и избухливост в много бърза последователност). Високите резултати могат да бъдат свързани с трудно контролиране на гнева. 

 • Проблеми с идентичността (BOR-I) - разкрива наличието на трудност в поддържането на стабилна репрезентация на Аз-идентичността. Обикновено се проявява като рязка смяна на стремежите. Завишените резултати сигнализират за несигурност по отношение на основни житейски въпроси и трудност в откриването и поддържането на цел в живота. 

 • Негативни взаимоотношения (BOR-N) - оценява склонността на клиента да се въвлича в нестабилни, хаотични и интензивни взаимоотношения. Високите резултати показват бурни отношенията с най-близките хора (семейство, партньор, терапевт) и изразено чувство на предателство в клиента от страна на тях.

 • Самонараняване (BOR-S) - показва тенденцията към импулсивност без особена загриженост и обмисляне на последствията от действията. Лошата преценка за действията обичайно се възприемана от другите като саморазрушителни постъпки (напр., злоупотреба с медикаменти, безразборни сексуални връзки, внезапно напускане на работа и др.).

 

 
 
Антисоциални черти (ANT) - 35.43

Съдържа следните субскали:

 • Антисоциално поведение (ANT-A) - фокусирана е върху антисоциални прояви в юношеството или след това. Високите резултати сигнализират за проблеми с авторитетите и властта. Ниските резултати разкриват конформност и следване на моралните норми, но също така може да са индикатор за личност, която съзнателно отрича всякаква история на проблемно поведение в миналото.  

 • Егоцентризъм (ANT-E) - оценява степента на безчувственост и липса на емпатия в интеракцията с околните. Високите резултати разкриват лице, което е егоцентрично и не се съобразява с мнението и потребностите на околните и на обществото, не изпитва отговорност и лоялност към другите и като цяло не съжалява, ако действията му са навредили на някого. 

 • Търсене на силни усещания (ANT-S) - показва тенденцията на клиента да се стреми към поемането на рискове и изпробването на нови неща и различни видове стимулация. Високите резултати са свързани с рискови действия, трудност в следването на дългосрочни цели и ниска тревожност (напр., в критични ситуации или при допир със закона). 

 

 
 
Агресия (AGG) - 35.47

Съдържа следните субскали:

 • Агресивна нагласа (AGG-A) - оценява цялостната нагласа и афективна предиспозиция към преживяването на гняв, най-вече тенденцията на клиента да се дразни и избухва лесно, когато е критикуван от околните или те не се държат добре с него. Високите резултати сигнализират за лице, което избухва дори при най-малкия повод, и използва гнева си, за да контролира или унижава околните. 

 • Вербална агресия (AGG-V) - показва готовността на клиента да изразява гнева си чрез вербална интеракция с другите - от умерени форми като сарказъм и критичност, до екстремни прояви като крещене и обиждане. Високите резултати сигнализират, че подобни вербални нападки може да прераснат в тормоз. 

 • Физическа агресия (AGG-P) - оценява минали и настоящи агресивни поведения, включително сбивания и физическо насилие като възрастен. Високите резултати показват липса на контрол върху гнева, която може да се прояви чрез разрушаване на собственост и заплахи за нападение над други лица. Често околните съзнателно избягват да провокират тези лица.

 

 

Критични айтеми


За всяка от съдържателните области в таблицата, излизат само айтемите, на които е отговорено по критичен начин, който изисква допълнително проучване и събиране на информация.


 

НАЛУДНОСТИ И ХАЛЮЦИНАЦИИ:

ВЪЗМОЖНО САМОНАРАНЯВАНЕ:

ВЪЗМОЖНА АГРЕСИЯ:

ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ И/ИЛИ МЕДИКАМЕНТИ (минала и настояща):

ТРАВМАТИЧНИ СТРЕСОРИ:

ВЕРОЯТНОСТ ЗА СИМУЛАЦИЯ:

НАДЕЖДНОСТ:

"ОБРАТНИ" ВЪПРОСИ:

ИДЕОСИНКРАТИЧЕН КОНТЕКСТ:

 
 
Матрица на отговорите:

 

№ на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор
1 Напълно вярно 2 Невярно 3 Невярно 4 Невярно 5 Невярно 6 Невярно
7 Невярно 8 По-скоро вярно 9 Невярно 10 Невярно 11 Напълно вярно 12 Невярно
13 Напълно вярно 14 Невярно 15 Напълно вярно 16 Напълно вярно 17 Невярно 18 По-скоро вярно
19 Невярно 20 Невярно 21 Невярно 22 Невярно 23 Невярно 24 Невярно
25 Невярно 26 Невярно 27 Невярно 28 Напълно вярно 29 Невярно 30 Невярно
31 Невярно 32 Невярно 33 Невярно 34 Невярно 35 Невярно 36 По-скоро вярно
37 Напълно вярно 38 Невярно 39 Невярно 40 Невярно 41 Напълно вярно 42 Невярно
43 Невярно 44 Невярно 45 Невярно 46 Невярно 47 Невярно 48 Донякъде вярно
49 Невярно 50 Невярно 51 Невярно 52 Невярно 53 Напълно вярно 54 Невярно
55 Невярно 56 Напълно вярно 57 Невярно 58 Невярно 59 Невярно 60 Невярно
61 Невярно 62 Невярно 63 Напълно вярно 64 Невярно 65 Невярно 66 Невярно
67 Невярно 68 Напълно вярно 69 Невярно 70 Невярно 71 Невярно 72 Невярно
73 Невярно 74 Невярно 75 Напълно вярно 76 По-скоро вярно 77 Напълно вярно 78 Невярно
79 Невярно 80 Напълно вярно 81 Напълно вярно 82 Невярно 83 Невярно 84 Невярно
85 По-скоро вярно 86 Невярно 87 Невярно 88 Напълно вярно 89 Невярно 90 Невярно
91 Невярно 92 Невярно 93 Напълно вярно 94 Напълно вярно 95 Невярно 96 Напълно вярно
97 Невярно 98 Невярно 99 Невярно 100 Невярно 101 Невярно 102 Невярно
103 Напълно вярно 104 Невярно 105 Невярно 106 Невярно 107 Невярно 108 По-скоро вярно
109 Напълно вярно 110 Невярно 111 Невярно 112 Напълно вярно 113 Невярно 114 Невярно
115 Напълно вярно 116 Невярно 117 Невярно 118 Невярно 119 Невярно 120 Невярно
121 Невярно 122 Невярно 123 Невярно 124 Напълно вярно 125 Напълно вярно 126 Невярно
127 Напълно вярно 128 Напълно вярно 129 Невярно 130 Невярно 131 Невярно 132 Невярно
133 Напълно вярно 134 Невярно 135 Невярно 136 Невярно 137 Невярно 138 Донякъде вярно
139 Напълно вярно 140 Невярно 141 Невярно 142 Напълно вярно 143 Невярно 144 Донякъде вярно
145 Невярно 146 Напълно вярно 147 Невярно 148 Напълно вярно 149 Невярно 150 Невярно
151 Донякъде вярно 152 Напълно вярно 153 Невярно 154 Невярно 155 Невярно 156 Невярно
157 Невярно 158 Невярно 159 Невярно 160 Напълно вярно 161 Напълно вярно 162 Невярно
163 Невярно 164 Напълно вярно 165 Невярно 166 Невярно 167 Невярно 168 Донякъде вярно
169 Невярно 170 Невярно 171 Невярно 172 Невярно 173 Невярно 174 Напълно вярно
175 Невярно 176 По-скоро вярно 177 Невярно 178 Напълно вярно 179 Невярно 180 Невярно
181 Невярно 182 Невярно 183 Невярно 184 Невярно 185 Напълно вярно 186 Напълно вярно
187 Невярно 188 Невярно 189 Невярно 190 Напълно вярно 191 Невярно 192 Невярно
193 По-скоро вярно 194 Невярно 195 Невярно 196 Невярно 197 Напълно вярно 198 Невярно
199 Невярно 200 Невярно 201 Напълно вярно 202 Напълно вярно 203 Невярно 204 Невярно
205 Невярно 206 Невярно 207 Невярно 208 Невярно 209 Невярно 210 Невярно
211 Напълно вярно 212 Невярно 213 Невярно 214 Невярно 215 Невярно 216 Невярно
217 Донякъде вярно 218 По-скоро вярно 219 Напълно вярно 220 Невярно 221 Напълно вярно 222 Невярно
223 Невярно 224 Невярно 225 По-скоро вярно 226 Донякъде вярно 227 Напълно вярно 228 Донякъде вярно
229 Напълно вярно 230 Напълно вярно 231 Невярно 232 Невярно 233 Невярно 234 Невярно
235 Напълно вярно 236 Невярно 237 Напълно вярно 238 Невярно 239 Невярно 240 Напълно вярно
241 Невярно 242 По-скоро вярно 243 Невярно 244 Напълно вярно 245 Напълно вярно 246 Напълно вярно
247 По-скоро вярно 248 Донякъде вярно 249 Невярно 250 Невярно 251 Невярно 252 Напълно вярно
253 Напълно вярно 254 Невярно 255 Невярно 256 Донякъде вярно 257 Донякъде вярно 258 Невярно
259 Напълно вярно 260 Невярно 261 Невярно 262 Невярно 263 Невярно 264 Невярно
265 Невярно 266 По-скоро вярно 267 Напълно вярно 268 Напълно вярно 269 Невярно 270 Напълно вярно
271 Невярно 272 Невярно 273 Невярно 274 Невярно 275 Невярно 276 Невярно
277 Напълно вярно 278 Невярно 279 Невярно 280 Невярно 281 Невярно 282 Невярно
283 Невярно 284 Невярно 285 Напълно вярно 286 Напълно вярно 287 Напълно вярно 288 По-скоро вярно
289 Невярно 290 Напълно вярно 291 Напълно вярно 292 Донякъде вярно 293 Напълно вярно 294 Напълно вярно
295 Напълно вярно 296 Напълно вярно 297 По-скоро вярно 298 Напълно вярно 299 Напълно вярно 300 Невярно
301 Напълно вярно 302 Невярно 303 Невярно 304 Невярно 305 Невярно 306 Напълно вярно
307 Напълно вярно 308 Невярно 309 Невярно 310 Напълно вярно 311 Невярно 312 Невярно
313 Напълно вярно 314 Невярно 315 Невярно 316 Невярно 317 Напълно вярно 318 Напълно вярно
319 Напълно вярно 320 Напълно вярно 321 Невярно 322 Невярно 323 Невярно 324 Невярно
325 Невярно 326 Напълно вярно 327 Невярно 328 Невярно 329 Невярно 330 Напълно вярно
331 Напълно вярно 332 Невярно 333 Напълно вярно 334 Напълно вярно 335 Невярно 336 Невярно
337 Донякъде вярно 338 Невярно 339 Невярно 340 Невярно 341 Напълно вярно 342 Напълно вярно
343 Напълно вярно 344 Донякъде вярно                

 

 

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка в нашия КАТАЛОГПри въпроси може да се свържете с нас на: office@hestiabg.com и 0879 850 373.

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © Copyright © 1991, 2007 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original PAI items developed by Leslie C. Morey, PhD.

За българската версия: © 2021 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат