Код на клиент: Анонимен_1
Дата: 2000-02-19

CAB - Т

Kлинична оценка на поведението

(Форма за оценка от учител)

 

Идентификацията на клинични проблеми в поведението е първата стъпка в осигуряването на образователни и терапевтични интервенции за деца и юноши, които имат поведенчески и емоционални нарушения. Целта на САВ е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции, както и да послужи като допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми.


Използването на този доклад изисква отлично познание на теста Kлинична оценка на поведението (CAB), неговите скали, интерпретацията и приложенията му. Интерпретацията на резултатите от САВ трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти, преминали необходимото обучение по клинична психология, училищна психология, консултативна, поведенческа психология, психология на развитието, или друга близка област, както и съответен курс по психометрия или работа с психологически тестове.

 

Важно: Настоящият доклад е конфиденциален и предназначен само за квалифицирани специалисти, запознати с психометричните тестове като цяло и САВ по-конкретно. 

 

 

 

 

Информация за клиента

 

Детето оценявано ли е преди с този тест? Да
Ако да, от кого? Същия учител
Кое поред оценяване е това (в цифри)?
Каква е диагнозата на детето, ако има такава?
Дата на попълване (ден/месец/година):

 

 

 

Поведенчески индекс (CBI)

67.26
 • Резултатите показват, че при Анонимен_1 съществува умерен клиничен риск от цялостна психосоциална дезадаптация. 

 

Клинични скали


Клиничните скали дават информация за пълния обхват на трудностите в адаптацията на клиента, започвайки от незабележими интраиндивидуални затруднения, до ясно изразени външни прояви на проблемно поведение или дори екстремни нива на затруднения в адаптацията, типични за психопатологията и социопатията.

 

 

По-долу графично са представени резултатите на Анонимен_1 по отношение на трите основни клинични скали, които CAB оценява: Интернализирани поведения, Екстернализирани поведения и Критични поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Интернализирани поведения (INT)

79.49

Интернализираните поведения показват емоциите, които клиентът преживява изцяло вътрешно. 

 • Резултатът на Анонимен_1 е индикира значителен клиничен риск, което показва, че според оценяващия, Анонимен_1 е тревожен, срамежлив, отчужден от околните и др. За по-задълбочена интерпретация обърнете внимание на резултатите по скалите от Клиничните клъстъри.

Екстернализирани поведения (EXT)

70.82

Екстернализираните поведения са “acting-out” поведения, чрез които клиентът реагира спрямо околните и средата, в която се намира.  

 • Резултатът на Анонимен_1 показва значителен клиничен риск. Моля, обърнете вниманите на свързаните клъстъри (напр. Гняв, Агресия, Тормоз и др.).

 

 

Адаптивни скали


Адаптивните скали позволяват оценка на аспектите на цялостната психосоциална адаптация на клиента и уменията му/й да се справя по един здравословен и успешен начин с предизвикателствата и социалния контекст, в който живее.

 

 

По-долу са показани резултатите на Анонимен_1 по трите адаптивни скали на CAB: Социални умения, Компетентност и Адаптивни поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Социални умения (SOC)

42.97

Разкрива поведения, които показват успешна междуличностна адаптация или сигнализират за риск от неефективна психосоциална приспособеност, психопатология или социопатия.

 • Резултатите на Анонимен_1 по отношение на психосоциалната и междуличностна адаптация са както при повечето хора на тази възраст.

Компетентност (COM)

44.20

Оценява позитивни поведения, свързани със стратегиите, които човек използва за да реализира целите си, да се справя с проблемите, както и други умения, свързани с усещането за лична ефикасност и компетентност.

 • Анонимен_1 показва компетентност свързана с когнитивното и академичното функциониране, която е типична за повечето хора на тази възраст. 

Клинични клъстъри

 

Тревожност (ANX)

72.81

Оценява поведения, свързани с чувството на тревожност (неувереност, нервност) или следствията от това чувство (напр. плаче често, цупи се и др.). 

 • Резултатът показва, че Анонимен_1 има завишен клиничен риск от наличие на тревожност.

Депресия (DEP)

76.14

Този клъстър оценява честотата, с която се проявява усещането за депресивно настроение и симптоми като нарушения на съня и апетита, мисли за самонараняване, липса на енергия и др. 

 • Резултатът на Анонимен_1 показва висок клиничен риск от проява на депресивно поведение. 

Гняв (ANG)

69.59

Въпреки, че гневът не е диагностично състояние, то е свързано с редица по форма и интензитет разстройства на поведението. 

 • Резултатът на Анонимен_1 показва умерен клиничен риск от физически или вербален гняв. 

Агресивност (AGG)

73.08

Агресията е клиничен симптом на редица поведенчески разстройства, който обхваща както умерени, така и остри форми на агресивни прояви. 

 • Резултатите показват значителен риск от проява на агресивно поведение. Обърнете внимание на клъстърите Гняв, Тормоз и Проблемно поведение.

Тормоз (BUL)

69.40

Клиничният клъстър "Тормоз" оценява проявата на антисоциални поведения, целящи да навредят, застрашат, манипулират, заплашат или наранят околните, като причината за това е постигането на власт и контрол върху тях. 

 • Според оценяващия, налице е умерен клиничен риск Анонимен_1 да прояви поведение, свързано с тормоз над другите.

Поведенчески проблеми (CP)

66.36

Поведенческите проблеми като клиничен клъстър обхващат от умерена до изострена степен на проява на антисоциално поведение, ​неспазване на правилата, действия нарушаващи закона и др. 

 • Резултатите показват, че при Анонимен_1 има умерен риск от проява на проблемно поведение.

Дефицит във вниманието/Хиперактивност (ADH)

61.18

Оценява честотата, с която Анонимен_1 проявява липса на внимание, импулсивност и хиперактивност, които са основните клинични симптоми на ADHD.

 • Според данните от оценяващия, съществува умерен риск от ADHD при Анонимен_1. 

Поведения от аутистичния спектър (ASB)

63.12

Оценява честотата на поведения, свързани с аутизъм, синдром на Аспергер, социално отчуждение, говорни затруднения, себепогълнатост и изоставане в развитието. 

 • Резултатите показват, че при Анонимен_1 е налице умерен клиничен риск от проява на поведения от аутистичния спектър.

Обучителни затруднения (LD)

62.81

Индикатор за нарушения в един или повече от базисните психологически процеси, свързани с комуникацията (напр. визуално-моторни дефицити) или със саморегулацията, вниманието, концентрацията и др. 

 • Резултатите на Анонимен_1 показват умерен клиничен риск от обучителни затруднения.

Умствено изоставане (MR)

61.98

Показва затруднения в когнитивното развитие, адаптацията, комуникацията и цялостното развитие, които са индикатор за възможно изоставане в развитието.

 • Според оценяващия, налице е умерен риск от изоставане в развитието на Анонимен_1.

Адаптивни клъстъри

 

Екзекутивни функции (EF)

42.85

Този адаптивен клъстър разкрива поведения, свързани със степента на планиране, семорегулация, когнитивни умения, постоянство, добра памет и други корелати на интелектуалното функциониране.

 • Не се наблюдават проблеми в екзекутивните функции на Анонимен_1, което показва, че развитието му в тази област е като на повечето хора на тази възраст.

Надареност и талант (GAT)

44.26

Този адаптивен клъстър позволява идентифицирането на деца/юноши с интелектуална надареност и талант, които лесно учат нови неща и имат задълбочени интереси в различни области на науките.

 • Резултатът на Анонимен_1 е в нормалния обхват. Той се справя също толкова добре по отношение следването на инструкции, планирането, интереса към учене на нови неща и др., колкото и неговите връстници.  

Допълнителни скали

 

Скала Стандартни точки
Емоционално смущение (ED) 79.22
Социална маладаптация (SM) 72.51

 

Валидност на отговорите
 

Валидността на протокола може да бъде нарушена по различни причини, като умишлено изкривяване на резултатите или недостатъчна информираност на респондента за поведението на детето. Показател за това могат да са резултатите по клиничните клъстъри, при които твърде завишените или занижени оценки са голяма рядкост.

 

 

 

На графиката са показани стандартните точки по всеки от клиничните клъстъри. Пребройте тези, които имат над 70 или под 30 стандартни точки и ги сравнете с изискванията отдолу:

 

Клинични клъстъри над 70 точки

 

ANX

DEP

____

валиден

AGG

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

 

Клинични клъстъри под 30 точки

 

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор
1. Често 2. Често
3. Често 4. Често
5. Често 6. Често
7. Често 8. Често
9. Често 10. Често
11. Често 12. Често
13. Често 14. Често
15. Често 16. Често
17. Често 18. Често
19. Често 20. Често
21. Често 22. Често
23. Често 24. Често
25. Често 26. Често
27. Често 28. Често
29. Често 30. Често
31. Често 32. Често
33. Често 34. Често
35. Често 36. Често
37. Често 38. Често
39. Често 40. Често
41. Често 42. Често
43. Често 44. Често
45. Често 46. Често
47. Често 48. Често
49. Често 50. Често
51. Често 52. Често
53. Често 54. Често
55. Често 56. Често
57. Често 58. Често
59. Често 60. Често
61. Често 62. Често
63. Често 64. Често
65. Често 66. Често
67. Често 68. Често
69. Често 70. Често

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2004 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original CAB items developed by Bruce A. Bracken, PhD and Lori K. Keith, PhD. 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат