Код на клиент: Анонимен_1
Дата: 2001-02-17

CAB - PX

Клинична оценка на поведението

(Форма за оценка от родител - пълна форма)

 


Идентификацията на клинични проблеми в поведението е първата стъпка в осигуряването на образователни и терапевтични интервенции за деца и юноши, които имат поведенчески и емоционални нарушения. Целта на САВ е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции, както и да послужи като допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми.

 

САВ-РХ може да се използва, когато има притеснения относно по-особените аспекти на психосоциална приспособеност (напр. сериозни поведенчески нарушения или значимо изоставане в развитието) или е необходимо детето да се насочи към специализирана клинична диагностика. САВ-РХ дава списък от критични поведения и скала за адаптивни поведения, които не са включени в другите две форми. Те разкриват индивидуални поведения, които невинаги могат да се наблюдават в ежедневието (напр. „Халюцинира“, „Нарушава вечерния си час“, „Чува гласове когато е сам/-а“ и др.) и които трябва да се обсъдят с родителите, за да се предприемат следващи стъпки. 


Използването на този доклад изисква отлично познание на теста Клинична оценка на поведението (CAB), неговите скали, интерпретацията и приложенията му. Интерпретацията на резултатите от САВ трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти, преминали необходимото обучение по клинична психология, училищна психология, консултативна, поведенческа психология, психология на развитието, или друга близка област, както и съответен курс по психометрия или работа с психологически тестове.

 

Важно: Настоящият доклад е конфиденциален и предназначен само за квалифицирани специалисти, запознати с психометричните тестове като цяло и САВ по-конкретно. 

 

 

 

Информация за клиента

 

Кой е оценяващият родител? Майка
Детето оценявано ли е преди с този тест? Не
Ако да, от кого? Учител/специалист
Кое поред оценяване е това (в цифри)?
Каква е диагнозата на детето, ако има такава?
Дата на попълване (ден/месец/година):

 

 

 

Общ индекс на поведението (CBI)

79.02
 • Резултатите показват, че при Анонимен_1 съществува значителен клиничен риск от цялостна психосоциална дезадаптация. 

 

Клинични скали


Клиничните скали дават информация за пълния обхват на трудностите в адаптацията на клиента, започвайки от незабележими интраиндивидуални затруднения, до ясно изразени външни прояви на проблемно поведение или дори екстремни нива на затруднения в адаптацията, типични за психопатологията и социопатията.

 

 

По-долу графично са представени резултатите на Анонимен_1 по отношение на трите основни клинични скали, които CAB оценява: Интернализирани поведения, Екстернализирани поведения и Критични поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Интернализирани поведения (INT)

62.51

Интернализираните поведения показват емоциите, които клиентът преживява вътрешно, без да ги демонстрира на околните. Включват чувството на самота, срамежливост, тревожност, липса на енергия или отчуждение от другите. 

 • Резултатът на Анонимен_1 е показва умерен клиничен риск, и е препоръчително да анализирате резултатите в клиничните клъстъри.

Екстернализирани поведения (EXT)

63.04

Екстернализираните поведения са “acting-out” поведения, чрез които клиентът реагира спрямо околните, а именно агресивно поведение, заяждане, неподчинение, проблемно поведение и тормоз към другите. 

 • Резултатът на Анонимен_1 показва умерен клиничен риск по отношение на поведението си в отговор на средата и околните. 

Критични поведения (CRI)

120.00

Скалата "Критични поведения" оценява екстремни поведения или състояния, свързани с психотична и социопатна симптоматика като халюцинации и поведения, застрашаващи самия клиент, околните или обществото като цяло. 

 • Резултатът на Анонимен_1 показва много висок клиничен риск. Моля, анализирайте списъка Критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често" в края на доклада за планиране на интервенция.

 

 

Адаптивни скали


Адаптивните скали позволяват оценка на аспектите на цялостната психосоциална адаптация на клиента и уменията му/й да се справя по един здравословен и успешен начин с предизвикателствата и социалния контекст, в който живее.

 

 

По-долу са показани резултатите на Анонимен_1 по трите адаптивни скали на CAB: Социални умения, Компетентност и Адаптивни поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Социални умения (SOC)

31.22

Разкрива поведения, които показват успешна междуличностна адаптация или сигнализират за риск от неефективна психосоциална приспособеност, психопатология или социопатия.

 • Налице е умерена степен на неприспособимост от страна на Анонимен_1. Анализирайте индивидуалните поведения от тази скала, които се проявяват с висока честота за интернализирани и екстернализирани проблеми. 

Компетентност (COM)

27.75

Оценява позитивни поведения, свързани със стратегиите, които човек използва за да реализира целите си, да се справя с проблемите, както и други умения, свързани с усещането за лична ефикасност и компетентност.

 • Анонимен_1 демонстрира съществена трудност по отношение на адаптивността си в академичен контекст и по отношение на когнитивното функциониране. 

Адаптивни поведения (ADB)

28.07

Оценява традиционни аспекти на психосоциалната адаптация като комуникативни умения, поддържане на лична хигиена, цялостна сигурност - аспекти, които са традиционна част от психообразователната оценка.

 • Според оценяващия, Анонимен_1 показва значителни затруднения в адаптивното си поведение. Моля, прегледайте отделните айтеми и планирайте интервенция, която да включва проблемните поведения. 

Клинични клъстъри

 

Тревожност (ANX)

63.22

Оценява поведения, свързани с чувството на тревожност (неувереност, нервност) или следствията от това чувство (напр. плаче често, цупи се и др.). 

 • Резултатът на Анонимен_1 е индикатор за умерен клиничен риск от наличие на тревожност.

Депресия (DEP)

66.02

Този клъстър оценява честотата, с която се проявява усещането за депресивно настроение и симптоми като нарушения на съня и апетита, мисли за самонараняване, липса на енергия и др. 

 • Резултатът на Анонимен_1 показва умерен клиничен риск от проява на депресивно поведение. 

Гняв (ANG)

56.46

Въпреки, че гневът не е диагностично състояние, то е свързано с редица по форма и интензитет разстройства на поведението. 

 • Резултатът на Анонимен_1 е в норма, което показва, че според оценяващия няма прояви на физически или вербален гняв или те са с честота, която е пренебрежима. 

Агресивност (AGG)

74.41

Агресията е клиничен симптом на редица поведенчески разстройства, който обхваща както умерени, така и остри форми на агресивни прояви. 

 • Резултатите показват значителен риск от проява на агресивно поведение. Обърнете внимание на клъстърите Гняв, Тормоз и Проблемно поведение.

Тормоз (BUL)

69.51

Клиничният клъстър "Тормоз" оценява проявата на антисоциални поведения, целящи да навредят, застрашат, манипулират, заплашат или наранят околните, като причината за това е постигането на власт и контрол върху тях. 

 • Според оценяващия, налице е умерен клиничен риск Анонимен_1 да прояви поведение, свързано с тормоз над другите.

Проблемно поведение (CP)

104.60

Поведенческите проблеми обхващат от умерена до изострена степен на проява на антисоциално поведение, ​неспазване на правилата, действия нарушаващи закона и др. 

 • Резултатите показват много висок клиничен риск от проблемно поведение. Възможно е завишение и в клъстърите Агресия, Гняв и Тормоз.

Дефицит във вниманието/Хиперактивност (ADH)

72.09

Оценява честотата, с която Анонимен_1 проявява липса на внимание, импулсивност и хиперактивност, които са основните клинични симптоми на ADHD.

 • Резултатите сигнализират за значителен риск от ADHD при Анонимен_1. Обърнете внимание и на клъстърите Обучителни трудности, Поведенчески
  проблеми, Тревожност и Депресия.

Поведения от аутистичния спектър (ASB)

63.61

Оценява честотата на поведения, свързани с аутизъм, синдром на Аспергер, социално отчуждение, говорни затруднения, себепогълнатост и изоставане в развитието. 

 • Резултатите показват, че при Анонимен_1 е налице умерен клиничен риск от проява на поведения от аутистичния спектър.

Обучителни затруднения (LD)

73.33

Индикатор за нарушения в един или повече от базисните психологически процеси, свързани с комуникацията (напр. визуално-моторни дефицити) или със саморегулацията, вниманието, концентрацията и др. 

 • Резултатите на Анонимен_1 показват значителен клиничен риск. Обърнете внимание на клъстърите Екзекутивни функции и Интелектуална надареност и талант.

Умствено изоставане (MR)

71.22

Показва затруднения в когнитивното развитие, адаптацията, комуникацията и цялостното развитие, които са индикатор за възможно изоставане в развитието.

 • При Анонимен_1 съществува значителен риск от изоставане в развитието. Обърнете внимание на скалата Адаптивни поведения и клъстърите Екзекутивни функции и Надареност и талант.

Адаптивни клъстъри

 

Екзекутивни функции (EF)

33.15

Този адаптивен клъстър разкрива поведения, свързани със степента на планиране, семорегулация, когнитивни умения, постоянство, добра памет и други корелати на интелектуалното функциониране.

 • Информацията, събрана от оценяващия показва, че Анонимен_1 демонстрира проблеми е екзекутивните функции, които са в умерена степен. 

Интелектуална надареност и талант (GAT)

33.10

Този адаптивен клъстър позволява идентифицирането на деца/юноши с интелектуална надареност и талант, които лесно учат нови неща и имат задълбочени интереси в различни области на науките.

 • Възможно е Анонимен_1 да има известни проблеми в умения като следване на инструкции, планиране, самоконтрол и др. Въпреки, че са в умерена степен, тези затруднения трябва да се проучат допълнително.

Допълнителни скали

 

Скала Стандартни точки
Емоционално смущение (ED) 72.03
Социална маладаптация (SM) 79.98

 

Валидност на отговорите
 

Валидността на протокола може да бъде нарушена по различни причини, като умишлено изкривяване на резултатите или недостатъчна информираност на респондента за поведението на детето. Показател за това могат да са резултатите по клиничните клъстъри, при които твърде завишените или занижени оценки са голяма рядкост.

 

 

 

На графиката са показани стандартните точки по всеки от клиничните клъстъри. Пребройте тези, които имат над 70 или под 30 стандартни точки и ги сравнете с изискванията отдолу:

 

Клинични клъстъри над 70 точки

 

____

валиден

____

валиден

____

валиден

AGG

____

валиден

CP

ADH

____

валиден

LD

MR

 

Клинични клъстъри под 30 точки

 

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 

Брой клъстъри с над 70 стандартни точки Класификация на профила   Брой клъстъри с под 30 стандартни точки Класификация на профила
0-1 Типичен профил   0-1 Типичен профил
2-5 Нетипичен профил   2-5 Нетипичен профил
6-10 Много нетипичен профил   6-10 Много нетипичен профил

 

 

Критични поведения, които се проявяват "Винаги и много често" и "Често":


Бяга от училище.

Нарушава вечерния час.

Бяга от вкъщи.

Говори странно.

Халюцинира.

Пуши.

Чува гласове, когато е сам/-а.

Проявява необикновен интерес към Сатаната.

Докосва други хора по неуместен начин.

Имал/-а е неприятности заради неуместно сексуално поведение.

Смята, че другите заговорничат срещу него/нея.

Имал/-а е проблеми със закона.

Прави странни движения с ръце и с пръсти.

Слуша музика със смущаващи текстове.

Заплашва да се самоубие.

Казва, че ще се самонарани.

 

Важно:

Моля, обърнете внимание на айтемите по-горе, оценени като проявяващи се с висока честота. Дори резултатът по скала "Критични поведения" да е в норма, тези айтеми трябва да се интерпретират като клинично значими, особено в контекста на хронологичната възраст и етапа на развитие (напр. ако клиентът е на 6 години, а "Пуши цигари" често или много често).

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Винаги или много често 2. Често 3. Понякога
4. Рядко 5. Никога 6. Винаги или много често
7. Често 8. Понякога 9. Рядко
10. Никога 11. Винаги или много често 12. Често
13. Понякога 14. Рядко 15. Никога
16. Винаги или много често 17. Често 18. Понякога
19. Рядко 20. Никога 21. Винаги или много често
22. Често 23. Понякога 24. Рядко
25. Никога 26. Винаги или много често 27. Често
28. Понякога 29. Рядко 30. Никога
31. Винаги или много често 32. Често 33. Понякога
34. Рядко 35. Никога 36. Винаги или много често
37. Често 38. Понякога 39. Рядко
40. Никога 41. Винаги или много често 42. Често
43. Понякога 44. Рядко 45. Никога
46. Винаги или много често 47. Често 48. Понякога
49. Рядко 50. Никога 51. Винаги или много често
52. Често 53. Понякога 54. Рядко
55. Никога 56. Винаги или много често 57. Често
58. Понякога 59. Рядко 60. Никога
61. Винаги или много често 62. Често 63. Понякога
64. Рядко 65. Никога 66. Винаги или много често
67. Често 68. Понякога 69. Рядко
70. Никога 71. Винаги или много често 72. Често
73. Понякога 74. Рядко 75. Никога
76. Винаги или много често 77. Често 78. Понякога
79. Рядко 80. Никога 81. Винаги или много често
82. Често 83. Понякога 84. Рядко
85. Никога 86. Винаги или много често 87. Често
88. Понякога 89. Рядко 90. Никога
91. Винаги или много често 92. Често 93. Понякога
94. Рядко 95. Никога 96. Винаги или много често
97. Често 98. Понякога 99. Рядко
100. Никога 101. Винаги или много често 102. Често
103. Понякога 104. Рядко 105. Никога
106. Винаги или много често 107. Често 108. Понякога
109. Рядко 110. Никога 111. Винаги или много често
112. Често 113. Понякога 114. Рядко
115. Никога 116. Винаги или много често 117. Често
118. Понякога 119. Рядко 120. Никога
121. Винаги или много често 122. Често 123. Понякога
124. Рядко 125. Никога 126. Винаги или много често
127. Често 128. Понякога 129. Рядко
130. Никога 131. Винаги или много често 132. Често
133. Понякога 134. Рядко 135. Никога
136. Винаги или много често 137. Често 138. Понякога
139. Рядко 140. Никога 141. Винаги или много често
142. Често 143. Понякога 144. Рядко
145. Никога 146. Винаги или много често 147. Често
148. Понякога 149. Рядко 150. Никога
151. Винаги или много често 152. Често 153. Понякога
154. Рядко 155. Никога 156. Винаги или много често
157. Често 158. Понякога 159. Рядко
160. Никога 161. Винаги или много често 162. Често
163. Понякога 164. Рядко 165. Никога
166. Винаги или много често 167. Често 168. Понякога
169. Рядко 170. Никога    

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2004 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original CAB items developed by Bruce A. Bracken, PhD and Lori K. Keith, PhD. 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат