Код на клиент: Sample
Дата: 2021-05-26

CAB - P

Клинична оценка на поведението

(Форма за оценка от родител - кратка форма)

 

Идентификацията на клинични проблеми в поведението е първата стъпка в осигуряването на образователни и терапевтични интервенции за деца и юноши, които имат поведенчески и емоционални нарушения. Целта на САВ е да помогне в идентифицирането на деца и юноши, които имат потребност от поведенчески, образователни и психиатрични интервенции, както и да послужи като допълнителна информация за диференциално диагностиране на психиатрични проблеми.

Използването на този доклад изисква отлично познание на теста Клинична оценка на поведението (CAB), неговите скали, интерпретацията и приложенията му. Интерпретацията на резултатите от САВ трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти, преминали необходимото обучение по клинична психология, училищна психология, консултативна, поведенческа психология, психология на развитието, или друга близка област, както и съответен курс по психометрия или работа с психологически тестове.

 

Важно: Настоящият доклад е конфиденциален и предназначен само за квалифицирани специалисти, запознати с психометричните тестове като цяло и САВ по-конкретно. 

 

 

 

Информация за клиента

 

Кой е оценяващият родител? Майка
Детето оценявано ли е преди с този тест? Да
Ако да, от кого? Същия настойник
Кое поред оценяване е това (в цифри)?
Каква е диагнозата на детето, ако има такава?
Дата на попълване (ден/месец/година):

 

 

 

Общ индекс на поведението (CBI)

61.22
 • Резултатите показват, че при Sample съществува умерен клиничен риск от цялостна психосоциална дезадаптация. 

 

Клинични скали


Клиничните скали дават информация за пълния обхват на трудностите в адаптацията на клиента, започвайки от незабележими интраиндивидуални затруднения, до ясно изразени външни прояви на проблемно поведение или дори екстремни нива на затруднения в адаптацията, типични за психопатологията и социопатията.

 

 

По-долу графично са представени резултатите на Sample по отношение на две от основните клинични скали, които CAB оценява: Интернализирани поведения и Екстернализирани поведения. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Интернализирани поведения (INT)

48.36

Интернализираните поведения показват емоциите, които клиентът преживява вътрешно, без да ги демонстрира на околните. Включват чувството на самота, срамежливост, тревожност, липса на енергия или отчуждение от другите. 

 • Резултатът на Sample е в норма, но за по-точна интерпретация и идентифициране на възможен клиничен риск, моля анализирайте резултатите в клиничните клъстъри.

Екстернализирани поведения (EXT)

57.71

Екстернализираните поведения са “acting-out” поведения, чрез които клиентът реагира спрямо околните, а именно агресивно поведение, заяждане, неподчинение, проблемно поведение и тормоз към другите. 

 • Резултатът на Sample е в норма, което показва че според оценяващия, Sample не демонстрира проблемно поведение в интеракцията си с околните. 

 

 

Адаптивни скали


Адаптивните скали позволяват оценка на аспектите на цялостната психосоциална адаптация на клиента и уменията му/й да се справя по един здравословен и успешен начин с предизвикателствата и социалния контекст, в който живее.

 

 

По-долу са показани резултатите на Sample по две от адаптивните скали на CAB: Социални умения и Компетентност. Тези резултати са представени в стандартни Т-точки.

 

Социални умения (SOC)

31.36

Разкрива поведения, които показват успешна междуличностна адаптация или сигнализират за риск от неефективна психосоциална приспособеност, психопатология или социопатия.

 • Налице е умерена степен на неприспособимост от страна на Sample. Анализирайте индивидуалните поведения от тази скала, които се проявяват с висока честота за интернализирани и екстернализирани проблеми. 

Компетентност (COM)

38.25

Оценява позитивни поведения, свързани със стратегиите, които човек използва за да реализира целите си, да се справя с проблемите, както и други умения, свързани с усещането за лична ефикасност и компетентност.

 • Резултатите показват проблеми по отношение на когнитивното и академичното функциониране, които са в умерена степен.   

Клинични клъстъри

 

Тревожност (ANX)

47.13

Оценява поведения, свързани с чувството на тревожност (неувереност, нервност) или следствията от това чувство (напр. плаче често, цупи се и др.). 

 • Резултатът е в норма, което означава, че според оценяващия, Sample не демонстрира тревожност по-често от другите деца/юноши.

Депресия (DEP)

47.69

Този клъстър оценява честотата, с която се проявява усещането за депресивно настроение и симптоми като нарушения на съня и апетита, мисли за самонараняване, липса на енергия и др. 

 • Резултатът на Sample е в норма, което показва, че не се наблюдава депресивно поведение или свързаните с него симптоми. 

Гняв (ANG)

45.37

Въпреки, че гневът не е диагностично състояние, то е свързано с редица по форма и интензитет разстройства на поведението. 

 • Резултатът на Sample е в норма, което показва, че според оценяващия няма прояви на физически или вербален гняв или те са с честота, която е пренебрежима. 

Агресивност (AGG)

60.93

Агресията е клиничен симптом на редица поведенчески разстройства, който обхваща както умерени, така и остри форми на агресивни прояви. 

 • Резултатите показват умерен риск от проява на агресивно поведение от страна на Sample.

Тормоз (BUL)

64.98

Клиничният клъстър "Тормоз" оценява проявата на антисоциални поведения, целящи да навредят, застрашат, манипулират, заплашат или наранят околните, като причината за това е постигането на власт и контрол върху тях. 

 • Според оценяващия, налице е умерен клиничен риск Sample да прояви поведение, свързано с тормоз над другите.

Проблемно поведение (CP)

60.75

Поведенческите проблеми като клиничен клъстър обхващат от умерена до изострена степен на проява на антисоциално поведение, ​неспазване на правилата, действия нарушаващи закона и др. 

 • Резултатите показват, че при Sample има умерен риск от проява на проблемно поведение.

Дефицит във вниманието/Хиперактивност (ADH)

55.51

Оценява честотата, с която Sample проявява липса на внимание, импулсивност и хиперактивност, които са основните клинични симптоми на ADHD.

 • Според оценяващия, резултатите са в норма и при Sample не се наблюдава риск от наличие на ADHD.

Поведения от аутистичния спектър (ASB)

63.07

Оценява честотата на поведения, свързани с аутизъм, синдром на Аспергер, социално отчуждение, говорни затруднения, себепогълнатост и изоставане в развитието. 

 • Резултатите показват, че при Sample е налице умерен клиничен риск от проява на поведения от аутистичния спектър.

Обучителни затруднения (LD)

54.55

Индикатор за нарушения в един или повече от базисните психологически процеси, свързани с комуникацията (напр. визуално-моторни дефицити) или със саморегулацията, вниманието, концентрацията и др. 

 • Резултатите на Sample са в норма, което показва че няма риск от обучителни затруднения.

Умствено изоставане (MR)

56.00

Показва затруднения в когнитивното развитие, адаптацията, комуникацията и цялостното развитие.

 • Според оценяващия, Sample не демонстрира поведения, които са индикатор на риск от изоставане в развитието, т.е. резултатите са в норма.  

Адаптивни клъстъри

 

Екзекутивни функции (EF)

41.71

Този адаптивен клъстър разкрива поведения, свързани със степента на планиране, семорегулация, когнитивни умения, постоянство, добра памет и други корелати на интелектуалното функциониране.

 • Не се наблюдават проблеми в екзекутивните функции на Sample, което показва, че развитието му в тази област е като на повечето хора на тази възраст.

Надареност и талант (GAT)

37.18

Този адаптивен клъстър позволява идентифицирането на деца/юноши с интелектуална надареност и талант, които лесно учат нови неща и имат задълбочени интереси в различни области на науките.

 • Възможно е Sample да има известни проблеми в умения като следване на инструкции, планиране, самоконтрол и др. Въпреки, че са в умерена степен, тези затруднения трябва да се проучат допълнително.

Допълнителни скали

 

Скала Стандартни точки
Емоционална дисрегулация (ED) 50.27
Социална дезадаптация (SM) 56.58

 

Валидност на отговорите
 

Валидността на протокола може да бъде нарушена по различни причини, като умишлено изкривяване на резултатите или недостатъчна информираност на респондента за поведението на детето. Показател за това могат да са резултатите по клиничните клъстъри, при които твърде завишените или занижени оценки са голяма рядкост.

 

 

 

На графиката са показани стандартните точки по всеки от клиничните клъстъри. Пребройте тези, които имат над 70 или под 30 стандартни точки и ги сравнете с изискванията отдолу:

 

Клинични клъстъри над 70 точки

 

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

валиден

____

Клинични клъстъри под 30 точки

 

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

 

 

Брой клъстъри с над
70 стандартни точки
Класификация на
профила
  Брой клъстъри с под
30 стандартни точки
Класификация на
профила
0-1 Типичен профил   0-1 Типичен профил
2-5 Нетипичен профил   2-5 Нетипичен профил
6-10 Много нетипичен профил   6-10 Много нетипичен профил

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор
1. Рядко 2. Рядко
3. Рядко 4. Рядко
5. Рядко 6. Рядко
7. Рядко 8. Рядко
9. Рядко 10. Рядко
11. Рядко 12. Рядко
13. Рядко 14. Рядко
15. Рядко 16. Рядко
17. Рядко 18. Рядко
19. Рядко 20. Рядко
21. Рядко 22. Рядко
23. Рядко 24. Рядко
25. Рядко 26. Рядко
27. Рядко 28. Рядко
29. Рядко 30. Рядко
31. Рядко 32. Рядко
33. Рядко 34. Рядко
35. Рядко 36. Рядко
37. Рядко 38. Рядко
39. Рядко 40. Рядко
41. Рядко 42. Рядко
43. Рядко 44. Рядко
45. Рядко 46. Рядко
47. Рядко 48. Рядко
49. Рядко 50. Рядко
51. Рядко 52. Рядко
53. Рядко 54. Рядко
55. Рядко 56. Рядко
57. Рядко 58. Рядко
59. Рядко 60. Рядко
61. Рядко 62. Рядко
63. Рядко 64. Рядко
65. Рядко 66. Рядко
67. Рядко 68. Рядко
69. Рядко 70. Рядко

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2004 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original CAB items developed by Bruce A. Bracken, PhD and Lori K. Keith, PhD. 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.


 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат