Код на клиент: Sample
Дата: 2021-03-16

Индекс на родителския стрес

(PSI-4) 

 

PSI-4 измерва стреса във взаимоотношенията "родител-дете" с фокус върху три основни източника: характеристиките на детето (така, както ги възприема родителят), характеристиките на родителя (и как преживява ролята си на родител) и стрес, който произтича от средата или житейските събития в живота на семейството. Тестът се използва при родители на деца на възраст между 1 месец и 12 години. Резултатите от PSI-4 идентифицират системи "родител-дете", в които съществува риск от дисфункционално родителстване или поведенчески проблеми на детето.

 

 

 


ВАЖНО: Този доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с него. Моля, преди да пристъпите към интерпретация, проверете резултатите по скала "Защитно отговаряне".


 

 

Образование на родителя/-ите:

Майка: колеж или полувисше

Баща: колеж или полувисше

Информация за клиента: 


Код на клиента: Sample

Връзка с дететоМайка 

Семейно положениеСемеен/семейна


 

 

Валидност (Защитно отговарянe) (45)


Оценява степента, в която родителят омаловажава индикаторите за проблеми или стрес във взаимоотношенията с детето или се опитва да се представи в по-добра светлина. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-компетентен се чувства родителят в ролята си.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Родителят е компетентен по отношение на ролята си и реално се справя отлично със задълженията и взаимоотношенията си с детето, включително с партньора си. Възможно е той да работи в областта на образованието и грижата за децата или да разполага с достатъчно финансови ресурси, чрез които улеснява трудностите, свързани с родителстването. Този тип родители имат добра психическа адаптация и самооценка, които проектират и във взаимоотношенията си с детето и партньора.

Препоръки: 

  • В редки случаи е възможно да има индикатори на стрес във връзката "родител-дете", дори при липса на защитно отговаряне от страна на родителя. За да верифицирате това, моля, обърнете внимание на резултатите в домейните и субскалите на теста.

 

 

Общи индекси на родителския стрес


 

 

Общ индекс на родителския стрес (52.05)


Резултатите по общия индекс за стрес показват дали има риск от дисфункционално родителстване или от поведенчески проблеми при детето. Те са индикатор за специалиста дали е необходимо да се предприеме професионална психологическа интервенция по отношение на взаимоотношенията в системата "родител-дете"


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Данните показват, че родителят не преживява стрес, свързан с отглеждането на детето. Все пак имайте предвид, че дори при резултати в норма по общия индекс, е възможно да има завишени резултати в домейните и/или техните подскали. В този случай е необходимо да се изясни причината за това. В допълнение, ако резултатът по скалата "Защитно отговаряне" е висок, възможно е родителят да е занижил резултатите по двата домейна. И в заключение, при родители с деца, които имат физическо увреждане, резултатът по Домейн "Дете" може да е висок, но ако Общият индекс на родителски стрес е в норма, не е необходима референция към специалист.

Забележка: Клиничните данни показват, че ако резултатът по Общия индекс е под 34 стандартни точки, има вероятност от т.нар. "Фалшиви негативи". Информация за тях можете да откриете в ръководството.

 

Домейн "Дете" (64.28)


Дава информация за характеристиките на темперамента и саморегулацията на детето, които имат най-дългосрочно влияние върху родителя и системата "родител-дете". Домейнът оценява и степента, в която родителстването отговаря на очакванията на клиента, а ролята на родител е възнаграждаваща за него/нея. 


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Родителят не смята, че особеностите на детето са източник на стрес. Възможно е това да е родител с опит в отглеждането на деца или да има професия, свързана с децата и детското развитие. Въпреки това, проверете резултата по скала "Защитно отговаряне" - ако е висок, възможно е родителят да омаловажава или прикрива проблемите в този домейн. Верифицирайте с резултатите по подскалите от Домейн "Дете" за наличието на специфични източници на стрес, свързани с темперамента на детето и очакванията на родителя. 

 
 

Домейн "Родител" (38.31)


Оценява личностните характеристики и възможна патология при родителя, както и основните ситуационни фактори (социална изолация, здравословни проблеми, липса на подкрепа и др.), които допринасят за родителския стрес и проблемите във взаимоотношенията с детето и функционирането като родител като цяло.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Родителят чувства, че се справя добре с родителската роля и получава нужната му подкрепа от социалното обкръжение. Моля, имайте предвид, че при висок резултат по скала "Защитно отговаряне" е възможно родителят да омаловажава проблемите или нивото на стрес, което преживява. Данните показват, че твърде защитните родители са склонни да говорят на трудностите, които идват от поведението и темперамента на детето (Домейн "Дете"), но с неготовност споделят проблемите, свързани със собствената си личност като родител или стресогенни фактори в живота си.

 

 

Субскали на Домейн "Дете"


 

 
 

Дефицит на вниманието и/или хиперактивност (71.03)


Оценява наличието на поведения, свързани с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (ADHD) като лесно разсейване, липса на внимание, прекалена физическа активност и др.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Клинично висок резултат. Възможно е детето да проявява симптоми, типични за деца със синдром на хиперактивност и/или дефицит на вниманието (ADHD). Това не само непрекъснато изчерпва енергията на родителя, но и изисква постоянна бдителност от негова страна. Моля, проверете наличието на някои от следните поведения: детето е хиперактивно, лесно се разсейва и не може да се съсредоточи за дълго време върху едно занимание, трудно му е да слуша някого и да изпълнява зададените му дейности, говори прекалено много и прекъсва останалите, подскача, катери се, потупва с ръце и крака, и се движи непрекъснато. 

Препоръки:

Проведете изследване за оценка на ADHD (Синдром на хиперактивност и/или дефицит на вниманието) или насочете семейството към специалист, който да извърши диагностика. Ако детето не е диагностицирано с ADHD, проверете следните възможности:

  • Родителят няма достатъчно енергия, за да отговори на енергията на детето.
  • Родителят има завишени очаквания спрямо зрелостта на детето.
  • По-възрастни родители, с установен режим на живот, изпитват по-големи трудности в адаптирането към появата на дете в семейството.

Вж. графиката Домейн "Дете".

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 
 

Ниска адаптивност (72.29)


Дава информация за способността на детето да се адаптира към промените във физическата и социалната среда около него без да се разстройва или да показва свръхемоционална реакция.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Клинично висок резултат. Детето преживява изключително трудно промените във физическата и социалнита среда, в която се намира. Това допринася за голямо напрежение и стрес за родителя. Характерни за ниската адаптивност са: неспособността на детето да премине от една задача или дейност в друга, без да се разстройва; свръхреагиране към промени в сензорната стимулация и рутинните дейности; избягване на срещи или комуникация с възрастни; неспособност или трудност да се успокои след като нещо го е разстроило и др. При детето всичко това се проявява под формата на инат, противопоставящо поведение, пасивнo неподчинение и др., което затруднява установяването на стабилна емоционална връзка с него. 

Препоръки:

  • Ако скалите "Ниска привързаност" и "Невъзнаграждаващо родителство" също са завишени, това обикновено е индикатор за слаба, но все пак позитивна връзка с детето. Родители с подобен профил най-често споделят, че се чувстват отхвърлени от детето.
  • Този тип поведения в клиничния диапазон са част от симптоматиката на разстройствата от аутистичния спектър. Като първа стъпка, извършете оценка с Въпросник за клинична оценка на поведението - CAB, а при необходимост го насочете и към специализирана диагностика.

Вж. графиката Домейн "Дете".

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 
 

Невъзнаграждаващо родителство (49.57)


Оценява степента, в която интеракцията "родител-дете" носи негативен афект на родителя. Скалата е индикатор за обвързаността между родителя и детето и степента, в която той/тя успешно разчита "сигналите", които детето изпраща. 


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Родителят не изпитва негативни емоции по отношение на начина, по който детето го третира. Чувства се оценен, а грижите и отглеждането на детето са източник на позитивни емоции и подкрепа. Възможно е родителят да среща известни трудности или да преживява моменти, в които родителстването не е особено удовлетворяващо, но те са обичайни и се срещат също толкова често и при други родители на деца в тази възрастова група. Като цяло, интеракцията с детето е източник на чувство на удовлетвореност от родителската роля. 

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 
 

Прекомерни изисквания (59.33)


Една от характеристиките, свързани с темперамента на детето (заедно с "Адаптивност", "Настроение" и "Дефицит на вниманието и/или хиперактивност"), която оценява степента на изисквания, които детето отправя към родителя, за да получи желаното внимание. 


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Поведенията, свързани с желание за внимание и грижи, които детето отправя към родителя, не са източник на стрес за него и се възприемат като нормални за възрастта на детето. Възможно е родителят да има опит в тази роля или да е по-малко протективен по отношение на детето, в сравнение с другите родители на деца на същата възраст. Вероятно детето е постигнало нивото на зрялост за своята възраст и няма трудности със самостоятелността, отделянето и спазването на определени граници на поведение. Моля, сравнете с резултатите от скалата "Защитно отговаряне", за да се уверите, че родителят не омаловажава грижите за детето като цяло.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 
 

Настроение (61.68)


Оценява негативните настроения на детето и степента, в която то е нещастно, депресирано или постоянно плаче (Забележка: този тип плач е различен от плачът като "заучена безпомощност" от скалата "Прекомерни изисквания")


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Негативните настроения на детето като плач, потиснатост, свръхчувствителност, не притесняват родителя и не се преживяват като стрес по отношение на този аспект на детския темперамент. Вероятно детето няма емоционални проблеми и/или е развило успешни стратегии за саморегулация на емоциите. Дори родителят да споделя за отделни моменти на негативен афект, те са в рамките на нормата, което означава че са типични за родителите на деца от тази възрастова група. 

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 
 

Разминаване в очакванията (66.02)


Оценява степента, в която физическите, емоционалните и интелектуалните характеристики на детето са социално приемливи и отговарят на очакванията на родителя, според мнението и възприятията на самия родител.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е висок. Особеностите на детето - когнитивни, емоционални или физически, не отговарят на очакванията и представите на родителя. Това повишава изкючително нивата на стрес за него. Възможно е родителят да смята, че детето му не изглежда достатъчно добре или не е добре интелектуално развито, според очкаванията му. Друга възможна причина са детето да има проблеми в обучителните си способности, адаптивното поведение и/или цялостното развитие.

Препоръки:

Към "Бързи връзки" от Домейн "Дете".

 

 

Субскали на Домейн "Родител"


 

 
 

Некомпетентност (33.24)


Оценява степента, в която родителят се възприема като некомпетентен в ролята си на родител, в изграждането на позитивна връзка с детето и управляването на поведението му/ѝ, както и във вземането на решения кога и как да го дисциплинира.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Родителят не изпитва затруднение със задълженията, свързани с отглеждането на детето. Той е изградил усещане за способност и компетентност в родителската роля. Вероятно той има достатъчно придобити знания и умения по отношение на детското развитие и/или опит в отглеждането на деца, които му осигуряват спокойствие и сигурност в поемането на родителските отговорности. Като цяло той не свързва родителската роля с претоварване и усещане за несправяне.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 
 

Изолация (39.76)


Тази скала дава информация за степента, в която родителят се чувства социлно и емоционално изолиран/-а и отхвърлен/-а от близкото си социално обкръжение и не усеща подкрепата на приятели и роднини.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Подкрепата, която родителят получава от своето близко обкръжение (партньор, роднини, приятели и др.) не е източник на стрес по отношение на родителската роля. Напротив, той се чувства добре сред приятелите си и знае, че винаги има към кого да се обърне в случай, че търси подкрепа или решение на конкретен проблем, свързан с отглеждането на детето. Като цяло, родителят има усещане за принадлежност към социалното си обкръжение и родителската роля не му пречи да поддържа социалните си контакти или да създава нови такива.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 
 

Липса на привързаност (29.4)


Оценява липсата на емоционална близост с детето, неспособността на родителя да разпознава неговите/нейните потребности и да интернализира родителската роля, за да я изпълнява успешно. 


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Емоционалната привързаност на родителя към детето е в рамките на нормата. Той е интернализирал ролята си на родител и се чувства мотивиран в нейното изпълнение. Изследванията показват, че взаимната привързаност между родителя и детето е един от най-важните фактори за здравословно социално-емоционално развитие на детето. В случай на завишени стойности на стрес по някоя от останалите скали, можете да използвате резултатът по тази скала като пример за неговите силни страни и източник на позитивна обратна връзка. 

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 
 

Здравословни проблеми (35.63)


Оценява как здравословното състояние на родителя влияе върху изпълняването на родителските задължения, и сигнализира за здравословни проблеми, свързани с родителстването или с други фактори, извън системата "родител-дете".


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Спрямо повечето родители на деца на същата възраст родителят не споделя за повече от обичайно срещаните здравословни проблеми, свързани със съня, общото телесно усещане, нагласите към живота и други, които да предизвикват стрес или други затруднения в изпълняването на родителската му роля. Като цяло той се чувства в добро психично и физическо здраве. Стресът, който изпитва по отношение на родителската си роля, не се е отразява върху общото му здравословно и психично състояние.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 

Ограничение (44.86)


Оценява степенна, в която родителят смята, че жертва собствената си Аз-идентичност заради нуждите и желанията на детето, а ролята на родител ограничава личната й/му свобода и изпълняването на други социални роли.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Грижите за детето, свързани с потребности, желанията и времето, което отнемат, не оставят усещане в родителя за ограничение и отдръпване от собствената му идентивност. Той не се чувства контролиран и подчинен на ролята си на родител и приема тази ангажираност като естествена част от ролята си на родител. Обикновено, когато родителят преживява силна подкрепа от партньора си, той намира родителската роля за възнаграждаваща и се чувства по-малко ограничен от нея.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 
 

Депресия (47.9)


Оценява наличието на депресивни състояния като вина, чувство на неудовлетвореност и липса на психична енергия в родителя, които оказват негативно влияние върху емоционалната връзка с детето и родителската роля като цяло.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Родителската роля за него не е свързана с вина или липса на енергия и той не се чувства изтощен или неудовлетворен от грижите за детето. В този смисъл, не съществува риск от дисфункционално родителстване, което произтича от депресивни усещания от страна на родителя и неспособността му да мобилизира психичната и физическата си енергия в грижите за детето. Все пак, имайте предвид, че тази скала в PSI-4 не оценява клинична депресия, като нозологична единица в психиатрията, а депресивно състояние, свързано с ролята на родител. 

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 
 

Липса на подкрепа от другия родител (42.6)


Тази скала е индикатор за подкрепата, която родителят чувства че получава от другия родител или партньор в отглеждането на детето, и разкрива конфликти във връзката по отношение на родителстването. В последната версия на теста, скалата е актуализирана, така че да отразява по-широки от традициионните диадни взаимоотношения, семейни структури.


Интерпретация на резултатите на Sample:

Резултатът е в норма. Отглеждането на детето и отговорностите, свързани с него са хармонично разпределени между двамата родители, според него. Той получава необходимата емоционална и физическа подкрепа, а партньорът в родителстването участва активно в изпълняването на задълженията си като родител. Взаимоотношенията между двамата родители не са източник на стрес в системата "родител-дете", както и във връзката между тях самите. В случай, че има високи стойности по други скали, можете да използвате това като силна страна, върху коята да базирате интервенцията.

Към "Бързи връзки" от Домейн "Родител".

 

Скала "Житейски стрес" (46.71)


Скалата "Житейски стрес" показва наличието на стресогенни събития в живота на родителя, които опосредстват или изострят родителския стрес и обикновено са извън неговия/нейния контрол, но създават риск за дисфункционално родителстване.


 

През последните 12 месеца в живота на семейството не са се случили значими стресогенни събития. 

Списък на стресогенните събития:

Развод

 

Семейно помирение

 

Брак

 

Раздяла

 

Бременност

 

Роднина се е преместил да живее при Вас

 

Значително увеличение на приходите

(20 или повече процента)

Затъване в дългове

 

Преместване на ново място за живеене

 

Повишение в работата

 

Значително намаляване на приходите

 

Проблем с алкохол или наркотици

 

Смърт на близък семеен приятел

 

Започване на нова работа

 

Постъпване в ново училище

 

Проблеми с началници в работата

 

Загуба на работа

 

Проблеми със закона

 

Смърт на член от семейството

 

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Напълно вярно 2. Напълно вярно 3. Напълно вярно
4. Напълно вярно 5. Напълно вярно 6. Напълно вярно
7. Напълно вярно 8. Напълно вярно 9. Напълно вярно
10. Напълно вярно 11. Напълно вярно 12. Напълно вярно
13. Напълно вярно 14. Напълно вярно 15. Почти винаги обича да си играе с мен.
16. много по-малко, отколкото очаквах. 17. Напълно вярно 18. Напълно вярно
19. Напълно вярно 20. Напълно вярно 21. Напълно вярно
22. Напълно вярно 23. Напълно вярно 24. Напълно вярно
25. Напълно вярно 26. Напълно вярно 27. Напълно вярно
28. Напълно вярно 29. Напълно вярно 30. Напълно вярно
31. Напълно вярно 32. Напълно вярно 33. Напълно вярно
34. Напълно вярно 35. Напълно вярно 36. Напълно вярно
37. Напълно вярно 38. Напълно вярно 39. Напълно вярно
40. лесно се успокоява. 41. много по-трудно, отколкото очаквах. 42. 1-3
43. Напълно вярно 44. Напълно вярно 45. Напълно вярно
46. Напълно вярно 47. Напълно вярно 48. Напълно вярно
49. Напълно вярно 50. Напълно вярно 51. Не мога да преценя
52. Не мога да преценя 53. по-скоро трудно 54. Не мога да преценя
55. Не мога да преценя 56. Не мога да преценя 57. понякога имам съмнения, но откривам, че успявам да се справя с повечето неща без проблеми.
58. средно добър родител. 59. колеж или полувисше 60. колеж или полувисше
61. Не мога да преценя 62. Не мога да преценя 63. Не мога да преценя
64. Не мога да преценя 65. Не мога да преценя 66. Не мога да преценя
67. Не мога да преценя 68. Не мога да преценя 69. Не мога да преценя
70. Не мога да преценя 71. Не мога да преценя 72. Не мога да преценя
73. Не мога да преценя 74. Не мога да преценя 75. Не мога да преценя
76. Не мога да преценя 77. Не мога да преценя 78. Не мога да преценя
79. Не мога да преценя 80. Не мога да преценя 81. Не мога да преценя
82. Не мога да преценя 83. Не мога да преценя 84. Не мога да преценя
85. Не мога да преценя 86. Не мога да преценя 87. Не мога да преценя
88. Не мога да преценя 89. Не мога да преценя 90. Не мога да преценя
91. Не мога да преценя 92. Не мога да преценя 93. Не мога да преценя
94. Не мога да преценя 95. Не мога да преценя 96. Не мога да преценя
97. Не мога да преценя 98. Не мога да преценя 99. Не мога да преценя
100. Не мога да преценя 101. Не мога да преценя    

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат