Код на клиент: Sample
Дата: 2013-05-15

PAI Plus - кратка форма е обективен скриниг тест за оценка на психопатологични синдроми при възрастни, който дава информация, полезна за формулирането на хипотези относно евентуална клинична диагноза, планиране на последващо по-задълбочено оценяване и посока в терапията, както и скрининг за основните психопатологични отклонения. Въпросникът предоставя информация по основните 11 клинични скали, като за по-изчерпателна оценка на конкретен синдром, се препоръчва използването на пълната форма.

 


ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента/пациента или други лица, които не притежават необходимата професионална квалификация за работа с него.


 

Резултати на Sample 

 


Бързи връзки:

 Валидностни скали  

 Клинични скали 

 Терапевтичен риск  

 Междуличностни скали  


 

Информация за клиента:


Код на клиента: Sample

Семейно положение: Неженен/Неомъжена

Образование: "Средно (до 12 клас)"

Възраст: 18-29 год.

 

 

Валидностни скали

 
Честота (INF) - 41.24

Показва дали клиентът е отговарял случайно, с невнимание или атипично по време на попълването на теста. Базира се върху айтеми, които нямат клиничен смисъл, т.е. всички лица обикновено отговарят на тях по сходен начин, независимо от клиничния си статус.  


 

 

 
Негативно впечатление (NIM) - 44.03

Показва преувеличаване или симулиране на симптомите от страна на клиента. Служи за насочване вниманието на специалиста към възможността профилът на клиента да е по-негативен в сравнение с реалното му състояние.


 
 
Позитивно впечатление (PIM) - 68.41

Показва по-благоприятното представяне от страна на клиента или склонност да не признава или да отрича своите недостатъци.


 

 

 

Графика на скалите в PAI Plus - кратка форма


 

 

Към  Бързи връзки 

 

 

Клинични скали


 

 

 

 
Соматични оплаквания (SOM) - 40.00

Индикира притеснения, свързани със здравето или соматични оплаквания, които обикновено се съотнасят към соматизация или конверзионни разстройства. 


 

 
 
Тревожност (ANX) - 36.62

Фокусира се върху феноменологията и наблюдаемите прояви на тревожността, с акцент върху оценката ѝ сред няколко различни модалности на отговор (Вж. субскалите на скалата).


 

 

 
Тревожни разстройства (ARD) - 34.60

Разкрива симптоми и поведения, свързани със специфични тревожни разстройства, най-вече фобии, посттравматичен стрес и обсесивно-компулсивно разстройство. 


 

 

 
Депресия (DEP) - 38.34

Оценява симптомите и феноменологията на депресивните състояния както на съдържателно, така и на количествено ниво, като тежест на симптомите.


 

 

 
Мания (MAN) - 58.69

Разкрива афективните, когнитивните и поведенческите симптоми на мания и хипомания. Оценява широк диапазон на синдромите, вкл. повишено настроение, експанзивност и грандиозност, повишени нива на активност, избухливост и нетърпеливост.  


Забележка: Моля, обърнете внимание, че критичните точки при тази скала са различни от останалите клинични скали, а именно - 55, 65 и 75 Т-точки. Причината за това е, че и при клинична и при нормативна извадка средните стойности на скалата са много близки и като цяло по-ниски в сравнение с другите клинични скали. 

 

 
Параноя (PAR) - 30.95

Дава информация за наличието на симптоми, присъщи за параноидни разстройства, както и на устойчиви във времето характеристики, свързани с параноидна личност.


 

 
Шизофрения (SCZ) - 37.63

Разкрива наличието на симптоматика, свързана с широк спектър на шизофренните разстройства, които са едни от най-хетерогенните нарушения сред всички клинични групи.


 

 

 
Гранични черти (BOR) - 32.54

Скалата е фокусирана върху особености, характерни за гранично функциониране на личността, включително нестабилни междуличностни отношения, импулсивност, афективна лабилност и нестабилност и проблеми с контрола на гнева.  


 

 
 
Антисоциални черти (ANT) - 35.68

Разкрива историята на минали противозаконни действия и проблеми с властта, както и характеристики като егоцентризъм, липса на емпатия и лоялност и търсене на силни усещания. 


 

 

 
Проблеми с алкохола (ALC) - 56.86

Индикира проблемни последствия, свързани с употребата на алкохол и други характеристики на алкохолна зависимост.  


 

 

 
Проблеми с медикаменти (DRG) - 42.30

Оценява проблеми в резултат на злоупотребата с медикаменти (предписани или незаконни придобити) и психоактивни вещества, както и характеристиките, присъщи на зависимостта към тях. 


 

 

Към  Бързи връзки 

 

Скали за терапевтичен риск


 

 

 
Агресия (AGG) - 39.28

Оценява характеристики и нагласи, свързани с гняв, агресия, враждебност и налагане на собствената позиция.  


 

 

 
Суицидна идеация (SUI) - 44.51

Разкрива суицидната идеация в клиента както свързана с чувство на безнадеждност, така и с конкретни мисли и планове за извършване на суицидно действие. 


 

 
 
Липса на подкрепа (NON) - 36.79

Разкрива усещания в клиента за липсата на социална подкрепа както по отношение на наличието на такава чрез социалните взаимоотношения, така и по отношение на нейното качество. 


 

 

 
Отхвърляне на терапията (RXR) - 70.07

Сигнализира за липса на интерес и мотивация за провеждане на терапия с цел постигане на личностна промяна в психологичен и емоционален аспект. 


Забележка: Ниските резултати са сигнал за силна мотивация по отношение на терапия и помощ, а високите - за ниска. Моля, обърнете внимание, че граничните стойности са, както следва: под 20 точки - "зов за помощ", 40-49 точки - търси личностна промяна, 50-59 - като цяло е доволен от състоянието и не смята, че има нужда от помощ, над 60 точки - отрича да има проблеми.

 

 

Към  Бързи връзки 

 

Междуличностни скали


 

 

 
Доминантност (DOM) - 70.64

Оценява степента, в която клиентът е контролиращ, подчиняващ се или независим в личните си взаимоотношения. Скалата е биполярна - високите стойности описват доминиращ, а ниските - подчиняващ се стил на взаимодействие. 


Забележка: Граничните стойности на тази скала са, както следва: под 35 точки - клиентът е неуверен в социалните интеракци, 35-44 - по-скоро неумение да отстоява интересите си, 45-59 - умение да се адаптира добре в ситуациите, 60-69 - силна асертивност и самоувереност, 70 - остра потребност от контрол и доминиране над околните. 

 

 

Добросърдечност (WRM) - 65.58

Оценява степента, в която клиентът се стреми да поддържа лични взаимоотношения, основани на подкрепа и емпатия. Скалата е биполярна - високите резултати показват открито и топло общуване, а ниските - студенина и отхвърляне в отношенията с околните.


Забележка: Граничните стойности на скалата са както следва: под 35 точки - клиентът не се ангажира в социалните интеракции, 35-44 - донякъде е дистанциран/-а във взаимоотношенията си, 45-59 - умерено отворен/-а в общуването, над 60 - добросърдечен и приятелски настроен човек, над 70 - силна потребност от приемане от страна на околните, която доминира в общуването с тях.

 

 
 
Матрица на отговорите:

 

№ на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор
1 Напълно вярно 2 Невярно 3 Невярно 4 Невярно 5 Невярно 6 Невярно
7 Невярно 8 По-скоро вярно 9 Невярно 10 Невярно 11 Напълно вярно 12 Невярно
13 Напълно вярно 14 Невярно 15 Напълно вярно 16 Напълно вярно 17 Невярно 18 По-скоро вярно
19 Невярно 20 Невярно 21 Невярно 22 Невярно 23 Невярно 24 Невярно
25 Невярно 26 Невярно 27 Невярно 28 Напълно вярно 29 Невярно 30 Невярно
31 Невярно 32 Невярно 33 Невярно 34 Невярно 35 Невярно 36 По-скоро вярно
37 Напълно вярно 38 Невярно 39 Невярно 40 Невярно 41 Напълно вярно 42 Невярно
43 Невярно 44 Невярно 45 Невярно 46 Невярно 47 Невярно 48 Донякъде вярно
49 Невярно 50 Невярно 51 Невярно 52 Невярно 53 Напълно вярно 54 Невярно
55 Невярно 56 Напълно вярно 57 Невярно 58 Невярно 59 Невярно 60 Невярно
61 Невярно 62 Невярно 63 Напълно вярно 64 Невярно 65 Невярно 66 Невярно
67 Невярно 68 Напълно вярно 69 Невярно 70 Невярно 71 Невярно 72 Невярно
73 Невярно 74 Невярно 75 Напълно вярно 76 По-скоро вярно 77 Напълно вярно 78 Невярно
79 Невярно 80 Напълно вярно 81 Напълно вярно 82 Невярно 83 Невярно 84 Невярно
85 По-скоро вярно 86 Невярно 87 Невярно 88 Напълно вярно 89 Невярно 90 Невярно
91 Невярно 92 Невярно 93 Напълно вярно 94 Напълно вярно 95 Невярно 96 Напълно вярно
97 Невярно 98 Невярно 99 Невярно 100 Невярно 101 Невярно 102 Невярно
103 Напълно вярно 104 Невярно 105 Невярно 106 Невярно 107 Невярно 108 По-скоро вярно
109 Напълно вярно 110 Невярно 111 Невярно 112 Напълно вярно 113 Невярно 114 Невярно
115 Напълно вярно 116 Невярно 117 Невярно 118 Невярно 119 Невярно 120 Невярно
121 Невярно 122 Невярно 123 Невярно 124 Напълно вярно 125 Напълно вярно 126 Невярно
127 Напълно вярно 128 Напълно вярно 129 Невярно 130 Невярно 131 Невярно 132 Невярно
133 Напълно вярно 134 Невярно 135 Невярно 136 Невярно 137 Невярно 138 Донякъде вярно
139 Напълно вярно 140 Невярно 141 Невярно 142 Напълно вярно 143 Невярно 144 Донякъде вярно
145 Невярно 146 Напълно вярно 147 Невярно 148 Напълно вярно 149 Невярно 150 Невярно
151 Донякъде вярно 152 Напълно вярно 153 Невярно 154 Невярно 155 Невярно 156 Невярно
157 Невярно 158 Невярно 159 Невярно 160 Напълно вярно        

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка в нашия КАТАЛОГПри въпроси може да се свържете с нас на: office@hestiabg.com и 0879 850 373.

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © Copyright © 1991, 2007 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original PAI items developed by Leslie C. Morey, PhD.

За българската версия: © 2021 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.


 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат