Код на клиент: Marina
Дата: 2023-02-14

RIAS-2

Обща интелигентност и памет

 

 

Код на клиента: Marina

Възраст: 9:8 - 9:11

Дата на оценяването: 2023-02-14

 

Резултати по индексите в стандартни IQ-точки

Стандартните IQ-точки имат средна стойност = 100 и стандартно отклонение = 15.

 

 
Кратко описание на индексите:

VIX - индекс за обща оценка на вербалната интелигентност, базирана върху резултатите от субтестовете Какво е това (GWH) и Вербално разбиране (VRZ). Той показва способността на клиента да прави заключения, да открива закономерности и да прилага знанията си при решаването на проблеми, като използва езиковите си способности и умения.

NIX - индекс за невербалната интелигентност, или способността на клиента да възприема, манипулира или трансформира образи и пространствени модели в други визуални групи. Базиран е върху резултатите от субтестовете Излишен обект (OIO) и Какво липсва (WHM).

CIX - индекс на общата интелигентност, т.е. на способността на клиента да разсъждава като извлича логически заключения и предполага естествени следствия на базата на консистентни закономерности. Индексът обединява резултатите на клиента от индексите VIX и NIX. 

CMX - общ индекс за памет, или способността на клиента да разпознава и регистрира определени стимули в краткосрочната си памет, след което да ги възпроизвежда или разпознава. Базиран е върху резултатите от субтестовете Вербална памет (VRM) и Невербална памет (NVM).

 

Резултати по субтестовете в стандартни Т-точки

Стандартните Т-точки имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.

 

 

 

Персентилни рангове и доверителни интервали

 

Индекс: Персентилен ранг: Доверителни интервали:

Вербална интелигентност (VIX)

7%

90% = 72-84

95% = 70-85

Невербална интелигентност (NIX)

17%

90% = 81-93

95% = 80-94

Общ индекс на интелигентността (CIX)

9%

90% = 75-85

95% = 74-86

Общ индекс за памет (CMX)

15%

90% = 79-93

95% = 77-94

 

 

Сравнение по двойки

 

Двойки индекси: Статистическа значимост: Честота в нормативната извадка:

Вербална интелигентност (VIX) - Невербална интелигентност (NIX)

 • разлика от 9 IQ-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

Вербална интелигентност (VIX) - Общ индекс за памет (CMX)

 • разлика от 8 IQ-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

Невербална интелигентност (NIX) - Общ индекс за памет (CMX)

 • разлика от 1 IQ-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

Общ индекс на интелигентност (CIX) - Общ индекс за пемет (CMX)

 • разлика от 6 IQ-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

 

Двойки субтестове: Статистическа значимост: Честота в нормативната извадка:

Вербална интелигентност

"Какво е това" (GWH) - "Вербално разбиране" (VRZ)

 •  разлика от 1 Т-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

Невербална интелигентност

"Излишен обект" (OIO) - "Какво липсва" (WHM)

 •  разлика от 4 Т-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

Памет

"Вербална памет" (VRM) - "Невербална памет" (NVM)

 •  разлика от 8 Т-точки
 • Разликата не е статистически значима.

 • Тази разлика се среща сред над 20% от нормативната извадка и се счита за обичайна. Резултатът няма клинична значимост.

 

Бележки към теста Възраст 9:8 - 9:11, Age group = 21

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат