Код на клиент: Marina
Дата: 2023-02-01

RIAS-2

Скорост на преработка

 

Код на клиента: Marina

Дата: 2023-02-01

 

Резултати по субтестовете в стандартни Т-точки

Стандартните Т-точки имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.

SNT = 46

SPS = 53

 

Кратко описание на субтестовете:


"Скорост на назоваване" (SNT): измерва способността на клиента вербално да разграничава и разпознава прости стимули при ограничено време.

"Скорост на търсене на обекти" (SPS): измерва способността на клиента за визуално разграничаване на стимули при ограничено време. 


 

 

Резултати по Индекса за скорост на преработка (SPI) в стандартни IQ-точки

Стандартните IQ-точки имат средна стойност = 100 и стандартно отклонение = 15.

 

За да изчислите Индекса за скорост на преработка (SPI), моля съберете двата резултата (т.е. 46 + 53). В "Таблица за конвертиране на сумата от Т-точките в IQ точки" по-долу ще откриете IQ-точките, които кореспондират на сумата от субтестовете.

Ако например, клиентът има 60 Т-точки по субтест SNT и 55 Т-точки по субтест SPS, сумата от Т-точките (SNT+SPS) е 115, което съответства на 113 IQ-точки.

 

 

Таблица за конвертиране на сумата от Т-точките в IQ-точки


 

Сума от Т-точките (SNT+SPS)

SPI индекс в IQ-точки

 

Сума от Т-точките (SNT+SPS)

SPI индекс в IQ-точки

 

Сума от Т-точките (SNT+SPS)

SPI индекс в IQ-точки

≥162

160

 

122

120

 

82

80

161

159

 

121

119

 

81

78

160

158

 

120

118

 

80

77

159

157

 

119

117

 

79

76

158

156

 

118

116

 

78

75

157

155

 

117

115

 

77

74

156

154

 

116

114

 

76

73

155

153

 

115

113

 

75

72

154

152

 

114

112

 

74

71

153

151

 

113

111

 

73

70

152

150

 

112

110

 

72

69

151

149

 

111

109

 

71

68

150

148

 

110

108

 

70

67

149

147

 

109

107

 

69

66

148

146

 

108

106

 

68

65

147

145

 

107

105

 

67

64

146

144

 

106

104

 

66

63

145

143

 

105

103

 

65

62

144

142

 

104

102

 

64

61

143

141

 

103

101

 

63

60

142

140

 

102

100

 

62

59

141

139

 

101

99

 

61

58

140

138

 

100

98

 

60

57

139

137

 

99

97

 

59

56

138

136

 

98

96

 

58

55

137

135

 

97

95

 

57

54

136

134

 

96

94

 

56

53

135

133

 

95

93

 

55

52

134

132

 

94

92

 

54

51

133

131

 

93

91

 

53

50

132

130

 

92

90

 

52

49

131

129

 

91

89

 

51

48

130

128

 

90

88

 

50

47

129

127

 

89

87

 

49

46

128

126

 

88

86

 

48

45

127

125

 

87

85

 

47

44

126

124

 

86

84

 

46

43

125

123

 

85

83

 

45

42

124

122

 

84

82

 

44

41

123

121

 

83

81

 

0-43

40

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат