Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

0879 850 373

Общи условия за ползване

Последна редакция: 21.05.2018 г.

 

Общите Условия за ползване на услугата Администриране и обработка на тестове в платформата www.examinea.com (наричани по-нататък „Общи условия”) уреждат взаимоотношенията между "Прометрикс" ООД, ЕИК 202944751 (наричано по-нататък „Доставчик”) и физическо или юридическо лице - Потребител на Платформата (общо наричани по-нататък „Потребител”) във връзка с използването на услугата Администриране и обработка на тестове (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата www.examinea.com (наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Потребителя от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

Моля запознайте се подробно с този документ. Ако желаете да използвате Услугата чрез Платформата, е необходимо да приемете настоящите Общи условия.

 

1. Предмет и обхват на услугите

1.1. Посредством Администриране и обработка на тестове, Доставчикът предоставя на Потребителя дистанционен достъп до Платформата, за извършването на следните операции: въвеждане на данни за изследвани лица с тестовете от Платформата, администриране на тестове, въвеждане на данни от проведени тестове, оценка на резултати от тестовете, копиране на резултати от изследвания, генериране на доклади от изследванията.

1.2. При работа с Платформата Потребителят има възможност да генерира платени и безплатни доклади. Потребителят може да генерира платени доклади от изследванията само, ако разполага с необходимите средства по сметката в Платформата. Въвеждането на данни, преглеждането на съществуващи доклади и генерирането на безплатни доклади не е обвързано с наличието на средства по сметката.               

 

2. Активиране на Услугата

2.1. Услугата може да се използва единствено от Потребители, сертифицирани да работят с някой от тестовете, включени в Платформата, както и закупили съответния комплект тест.

2.2. Регистрацията за ползване на Услугата се извършва единствено от представител на Доставчика след получена заявка за регистрация от страна на Потребителя или упълномощено от него лице (с изрично нотариално заверено пълномощно).

2.3. При регистрацията от Потребителя се изисква да предостави следната информация: имейл адрес, име и фамилия, телефонен номер.

2.4. Всеки Потребител, който е и юридическо лице, има възможност да предостави достъп до Платоформата като регистрира допълнителни Потребители - служители на компанията.

2.5. Потребителят и регистрираните от него Потребители (ако има такива) са длъжни да ползват Услугата при стриктно спазване на условията на подписания Договор за покупко-продажба на тест, Общите условия, Споразумението за лични данни и Политиката за лични данни.

2.6. Потребителят се задължава да запознае регистрираните от него Потребители с настоящите Общи условия. Потребителите следва да попълнят и подпишат Декларация, че са запознати, приемат и стриктно ще спазват разпоредбите на тези документи.

2.7. Потребителят и упълномощените от него Потребители (ако има такива) се задължават да информират незабавно Доставчика за всякакви промени в правния статус, представителната си власт и правомощията и данните на лицата, упълномощени да имат достъп до ползването на Платформата и да извършват операции, както и за всички останали събития, касаещи нормалното използване на Услугата. Доставчикът не носи отговорност за извършени обработки на тестове, изпратени от Потребител, чийто права и/или правомощия са били променени и Доставчикът не е бил надлежно информирана за това.

2.8. С приемането на тези Общи условия Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получавате електронни изявления от Доставчика във връзка с Услугата, Платформата и договора за покупко-продажба на тест.

 

3. Идентификация. Права за достъп

3.1. Електронното идентифициране при използването на Услугата, се осигурява чрез едновременното въвеждане на персонално потребителско име и парола за достъп.

3.2. Всеки Потребител следва при първи вход в Платформата да промени паролата си и да не я разгласява на трети лица.

3.3. Всеки Потребител носи лична отговорност за опазване и съхраняване на сигурно място на потребителското име и паролата за достъп.

 

4. Ползване на Услугата. Права и задължения.

4.1. Потребителят има достъп до Услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен в случаите на проблем, породен от независещи от Доставчика причини, или на технически причини или неизправност, които са извън контрола на Доставчика или извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки и други подобни форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за покупко-продажба на тест.

4.2. Данните, получени от Доставчика по електронен път, имат силата на валидни и обвързващи писмени волеизявления на Потребителя. Отговорността данните да не са изпратени от Потребителя, да не съответстват на истинската му воля или да са непълни, грешни и/или неверни се носи изцяло от Потребителя, като Доставчикът не отговаря за настъпилите от това вреди или пропуснати ползи.

4.3. При използване на Услугата от страна на Потребителя, Доставчикът не следи за законосъобразността на действията на Потребителя, освен ако не е предвидено друго в действащото българско законодателство.

4.4. Потребителят има пълен контрол върху данните на изследваните от него лица. Изтриването на запис, негов клиент или група клиенти прави невъзможно възстановяването им. За подобни действия Доставчикът не носи отговорност.

4.5. При използване на Платформата Потребителят се задължава да спазва Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

4.6. Потребителят гарантира, че има право да използва въведените от него в Платформата лични данни на трети лица. В случай че това не е така, Потребителят носи отговорност за всички вреди, които произтекат от това за Доставчика и/или третите лица.

4.7. Потребителят се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Доставчика или на останалите Потребители на Платформата чрез недобросъвестни действия.

 

5. Блокиране правото за достъп. Уведомления.

5.1. Потребителят по всяко време може да депозира при Доставчика писмено искане за блокиране на правото за достъп до Услугата, без да е необходимо да посочва определена причина.

5.2. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата при:

(а) получаване на писмено уведомление от Потребителя за:

(i) разгласяване на потребителското име или парола;

(ii) подозрения, че потребителското име и паролата са станали достояние на неоправомощено лице;

(iii) съмнение за неоторизан достъп до потребителското име и парола, както и във всеки друг случай на неправомерно използване на потребителското име и парола.

(б) при получаване на изрично писмено искане на Потребителя за блокиране, по всяко време без да е необходимо да се посочва определена причина.

 Писменото уведомление или искане за блокиране трябва да се депозира в офиса на Доставчика или да се изпрати на имейл адрес info@examinea.com.

5.3. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на Услугата, ако след направено невярно писмено уведомление по т.”а” по-горе, е предприел необходимите мерки в защита на Потребителя.

5.4. Доставчикът не носи отговорност за вредите, причинени от ползването на Услугата, в случай че добросъвестно е действал по изпълнение на Услугата преди да бъде писмено уведомен от него за унищожаване, изгубване, противозаконно отнемане, подправяне или използване по неправомерен начин на потребителско име и парола, което е довело до неправомерно използване на Услугата.

5.5. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата при нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП), а именно когато Клиентът:

(а) Копира по какъвто и да е начин съдържанието на Платформата;

(б) Разпространява копирано съдържание на Платформата;

(в) Предава съдържанието на Платформата по какъвто и да е начин;

(г) Превежда цялата и/или части от Платформата;

(д) Модифицира и/или преработва Платформата.

Горното не изчерпва нарушенията на ЗАПСП, които може да са основание за блокиране на достъпа до Платформата.

5.6. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата и до Платформата при подозрения за нарушаване на тези Общи условия  и българското законодателство.

5.7. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Платформата, Доставчикът запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия.

 

6. Поддръжка на Услугата

6.1. Потребителят трябва да осигури условия ползването на Услугата да се извършва само от оправомощени за това лица. Доставчикът не носи отговорност при узнаване от трети лица на потребителско име и парола и последващото им неправомерно използване, както и не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили Потребителя чрез използване на Услугата.

6.2. Потребителят няма право да копира и/или променя софтуерния продукт или части от него, да го модифицира по какъвто и да е начин и да се опитва да елиминира защитата му.

6.3. В случай на забравени парола и/или потребителско име, както и в случай на съмнение за неоторизиран достъп до паролата, Потребителят може писмено да изиска от Доставчика възстановяване на забравено потребителското име и нова парола.              

 

7. Прекратяване на ползването на Услугата

7.1. Ползването на Услугата може да бъде прекратено по всяко време по взаимно съгласие между страните или едностранно от всяка една страна след отправено едномесечно писмено предизвестие до другата страна, при условие че няма неуредени задължения на Потребителя към Доставчика.

7.2. Доставчикът може да прекрати ползването на услугата едностранно в следните случаи:

(а) Потребителят закрие сметката си в Платформата;

(б) Потребителят системно нарушава задълженията си по настоящите Общи условия и Договора за покупко-продажба на тест;

(в) Потребителят е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност или срещу Потребителят с решение на компетентния съд е открито производство за обявяване в несъстоятелност;

(г) прекратяване и ликвидация на Потребителя-юридическо лице, респективно смърт на Потребителя-физическо лице.

7.3. При прекратяване ползването на Услугата Доставчикът изтрива от Платформата всички данни, въведени от Потребителя.

Във връзка с всички задължения, отговорности и изисквания на закона към Доставчика за период до 1 (една) година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване ползването на Услугата, за период от 1 (една) година след прекратяването се съхранява информация относно регистрацията на Потребителя и договора за покупко-продажба на тест, сключен между Потребителя и Доставчика.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

7.4. Преди прекратяване на ползването на Услугата, Потребителят има възможност да изтегли и съхрани всички въведени от него данни и генерирани от него доклади с резултати чрез предвидените за това функционалности.

 

8. Обработка на лични данни

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугата, са уредени в Споразумението за обработване на лични данни и Политиката за лични данни.       

 

9. Други условия

9.1. Ползването на Услугата е съгласно ценоразпис, неотменна част от договора за покупко-продажба на тест. При промени в ценовата политика и добавяне на нови функционалности на Услугата Потребителят ще бъде уведомен чрез съобщение на интернет страницата на Доставчика, поставяне на информация на видно място в Платформата или чрез съобщение до имейл адреса на Потребителя.

9.2. Общите Условия за ползване на услугата обвързват Потребителя до окончателното уреждане на задълженията на страните една към друга и са неразделна част към Договор за покупко-продажба на тест.

9.3. За въпроси, неуредени с настоящите Общи Условия, се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

9.4. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи Условия, като своевременно уведоми Потребителя за направените промени като постави съобщение на интернет страницата си или уведоми Потребителя на посочен от него имейл адрес за връзка.

9.5. Всички спорове между страните се разрешават чрез постигане на взаимно съгласие, а в случай че такова не бъде постигнато, ще бъдат разрешавани от компетентния българския съд.

 

За всички въпроси относно настоящите общи условия Потребителят може да се обръща към Доставчика на info@examinea.com

 

Дата на влизане в сила: 21.05.2018
Последна промяна: 21.05.2018